99

вим методичним розробкам,що стосуються 

екологічної тематики. Велику допомогу в ро-

боті комісії надає 

Галина Миронівна Павлюк

як адміністратор, викладач і колега.

  

Сова Людмила Олександрівна

 – голова ци-

клової комісії, 21.01.1952 р.н., освіта вища, 

закінчила Львівський політехнічний  інсти-

тут у 1975 році за спеціальністю “Техноло-

гія основного органічного та нафтохімічного 

синтезу”. Викладач-методист, вища кате-

горія, за фахом інженер-хімік-технолог. З 

1987 року голова комісії спецдисциплін спеці-

альності “Переробка нафти і газу”.

За роки роботи в технікумі розробила комп-

лекс методичного забезпечення, у який вхо-

дять навчальні та робочі програми, конспек-

ти лекцій для студентів (на електронних 

носіях), інструкції для проведення практич-

них  та лабораторних занять, курсового 

та дипломного проектування, завдання для 

поточного та підсумкового контролю знань, 

а також навчально-методичні вказівки для са-

мостійної роботи з вивчення даних дисциплін.

Була ініціатором розробки міждисциплінар-

них зв’язків у процесі викладання дисциплін, 

які були апробовані при викладанні дисци-

плін та проведенні відкритих занять і пока-

зали доцільність використання, так як дали 

можливість застосувати проблемне нав-

чання, активізувати розумову і пізнаваль-

ну діяльність студентів, підвищити рівень 

професійних знань майбутніх спеціалістів, 

широко використати інноваційні технології 

навчання.

Як голова комісії поширила досвід викори-

стання міждисциплінарних зв’язків на всі 

дисципліни комісії, які активно на сьогодні 

використовуються викладачами.

За дорученням Міністерства освіти і нау-

ки, молоді та спорту України була головним 

розробником складових систем стандартів 

вищої освіти зі спеціальності “Переробки 

нафти і газу” ОКХ і ОПП двох поколінь (1999 

та 2009 рр.), а також варіативної частини 

ОКХ та ОПП спеціальності.