98

Цапів Орест Осипович

Викладач-спеціаліст.

Освіта : Дрогобицький нафтовий технікум,

Івано-Франківський інститут нафти і газу.

Спеціальність: механік газонафтопроводів і газо-

нафтосховищ.

Працює з 1987 р.

Викладає: вступ у спеціальність; технологія мета-

лів і конструкційні матеріал; матеріалознавство.

Даниляк Тетяна Василівна 

Спеціаліст І категорії.

Освіта: Дрогобицький 

нафтовий технікум,

Івано-Франківський 

державний технічний 

університет нафти і 

газу; Національна ака-

демія педагогічних наук 

України.

Спеціальність: проекту-

вання газонафтопроводів 

і газонафтосховищ, педа-

гогіка вищої школи.

Працює з 2002 р.

Викладає: основи нафтової і газової про-

ми-словості; експлуатація об’єктів зберіган-

ня та розподілу; експлуатація газових мереж.

Ковба Галина Іванівна

Спеціаліст 

вищої кате-

горії.

Освіта: Дро-

гобицький 

нафтовий 

технікум,

 Дніпропе-

тровський 

хіміко-тех-

нологічний 

інститут.

Спеціаль-

ність: переробка нафти і газу.

Працює з 1992 р.

Викладає: гідравліка і теплотехнік; 

гідравліка; насоси і компресори.

Яців Галина Іванівна

Спеціаліст 

І категорії.

Освіта: 

Івано-Фран-

ківський 

університет 

нафти і газу.

Працює з 

2012 р.

Викладає: 

основи стан-

дартизації; 

охорона 

праці; металознавство.

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ГАЗУ”

Комісія “Переробка нафти і газу”, “Аналі-

тичний контроль якості хімічних сполук” 

– одна з найбільших. До неї входить 10 ви-

кладачів. Очолює комісію ерудована, енергій-

на, особливо дисциплінована і відповідальна 

Людмила Олександрівна  Сова

. Комісія дуже 

дружна, всі працюють злагоджено, допома-

гаючи один одному. Традиційним для членів 

комісії стало проведення Тижня комісії, під 

час якого проходять олімпіади, конкурси, 

тематичні вечори. Велика роль у підготов-

ці таких заходів належить  старійшині ко-

місії – 

Галині Олександрівні Кулик

. Беручи з 

неї приклад, працюють і молоді викладачі. З 

метою обміну досвідом викладачі відвідують 

навчальні заняття один в одного. Члени ко-

місії беруть активну участь у роботі облас-

ного методичного об’єднання. Студенти, 

підготовлені викладачами комісії 

Лєною Ро-

манівною Богак, Вірою Ігорівною Бугір, Гали-

ною Дмитрівною Низовою, Петром Євста-

ховичем Чушаком

, завойовують призові 

місця на олімпіадах.  З 

Галиною Іванівною 

Яремою

 студенти ведуть пошукову роботу, 

а 

Ірина Петрівна Торська

 та 

Ганна Василів-

на Набитович

 велику увагу приділяють но-