94

Яців Тарас Володимирович

Спеціаліст І категорії, магістр.

Завідувач механіко-

експлуатаційного 

відділення.

Освіта: Івано-Фран-

ківський національний 

університет нафти і 

газу.

Спеціальність: 

обладнання нафтових і 

газових промислів.

Працює з 2005 р.

Викладає: двигуни внутрішнього згорання; 

нафтопромислові машини і механізми; тех-

нологія (вступ у спеціальність).

Вацяк Мирон Степанович

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Львів-

ський політехніч-

ний інститут.

Спеціальність: 

обладнання наф-

тових і газових 

промислів.

Працює з 1966 р.

Викладає: на-

фтопромислове 

устаткування.

Сторонський Мирон Миколайович

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Львівська 
політехніка.

Працює з 1964 р.

Викладає: бурове 

устаткування.

Нагороджений значком 

“Відмінник нафтової 

промисловості”, медаллю 

“Ветеран праці”.

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИХ ТА НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН”

У 1997 році Дрогобицький нафтовий тех-

нікум отримав ліцензію на право підготов-

ки фахівців на рівні кваліфікаційних вимог 

для молодшого спеціаліста зі спеціальності 

“Експлуатація нафтових та газових сверд-

ловин та експлуатації  газонафтопроводів 

та газонафтосховищ“.

Для забезпечення якості підготовки фахів-

ців, методичного забезпечення навчального 

процесу, практичної підготовки, матеріаль-

но-технічного забезпечення навчально-ви-

ховного процесу була створена комісія спец-

дисциплін спеціальності “Експлуатація 

нафтових і газових свердловин та експлу-

атація газонофтопроводів і газонофто-

сховищ”. Головою даної циклової комісії був 

призначений викладач вищої категорії 

Бо-

сак.В.М.

Від 2000 року комісію спецдисциплін спе-

ціальностей “Експлуатація нафтових і 

газових свердловин та експлуатація газо-

нафтопроводів та газонафтосховищ” очо-

лила викладач вищої категорії 

Шимко М.Ю. 

Надзвичайно ерудована, активна і діяльна, 

чуйна і розумна жінка. Марія Юріївна – ви-

пускниця нашого коледжу (групи 83-Е-1), ма-

гістр педагогічних наук. Працює в коледжі 

з 1993 року після закінчення ІФНТУНГ. Це 

вмілий керівник, прекрасний викладач, про-

фесіонал своєї справи. У 2011 році ця комісія 

поділена на дві – “Експлуатація газонафто-

проводів і газонафтосховищ” та “Експлуа-

тація нафтових і газових свердловин.” 

Багато років у технікумі працює викладач 

дисципліни “Технологія ремонту свердловин”  

Дмитро Федорович Добрянський. Дисциплі-

Савчин Любов Ярославівна

Викладач спеціаліст.

Освіта: Дрогобицький 

нафтовий технікум,

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти 

і газу.

Спеціальність: 

інженер-механік.

Працює з 1981 р.

Викладає: основи екології; 

бурове  устаткування.