92

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ОБСЛУГОВУВАННЯ 

І РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ПРОМИСЛІВ”

Не менш вагомою і такою, що користується 

славою, є комісія “Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і газових промислів”, 

“Обслуговування та ремонт автомобілів 

та двигунів”, якою керує 

Малишак Василь 

Петрович

. У попередні роки головами комісії 

працювали: 

Сторонський Мирон Миколайо-

вич, Вацяк Мирон Степанович. 

Головою комісії є 

Малишак Василь Петрович 

– викладач вищої категорії, стаж педагогіч-

ної роботи понад 20 років. Випускник нашого 

коледжу, гр.73-Б-3.

Народився 1956р. Після закінчення восьми-

річної школи  та Республіканської школи 

кіномеханіків працював кіномеханіком. У 

1973 р. вступив у Дрогобицький нафтовий 

технікум у гр. 73-Б-3. Після закінчення тех-

нікуму з 1977 року залишився працювати в 

ньому лаборантом кабінету “Буріння сверд-

ловин”. За час роботи лаборантом брав ак-

тивну участь у ВДНГ, за що був відзначений 

неодноразово подяками у трудовій книжці.

У 1986 р. закінчив Івано-Франківський інсти-

тут нафти і газу за спеціальністю “Машини 

і обладнання нафтових і газових промислів”. 

Після закінчення інституту працював май-

стром виробничого навчання, інженером з 

охорони праці, пізніше перейшов на викла-

дацьку роботу, викладає дисципліни: “Бурове 

устаткування” та “Технічне обслуговуван-

ня, ремонт і монтаж бурового та нафто-

промислового устаткування”.

З 2001р. призначений головою циклової комі-

сії спецдисциплін  “Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і газових промислів”.

Творчий, технічно грамотний фахівець, з по-

чуттям відповідальності за те, що робить,  

таким ми знаємо Василя Петровича. Ро-

бить все для того, щоб залучити студентів 

до гурткової роботи, навчити їх мислити.

За дорученням Міністерства освіти і науки 

України Василь Петрович очолював комісію з 

розробки складових систем стандартів ви-

щої освіти зі спеціальності 5.05030404 “Об-

слуговування і ремонт обладнання нафто-

вих і газових промислів” рівня – молодший 

спеціаліст, яка введена у навчальний процес 

закладів освіти України напряму підготовки  

6.050304 Нафтогазова справа.