88

Нафтовикам присвячується

З вершини вишки з бурової

Торкнутися неба можна рукою,

І до багатств земних у глибини

Ми буримо свої свердловини.

Стоять у морі наші платформи,

Їм не страшні ні бурі, ні шторми,

Земні й морські підкоримо глибини,– 

Бо ми працюємо для України. 

Не підуть без пального кораблі,

Не полетить ракета космонавта,

Природній газ – це дихання землі, 

А кров землі,  звичайно, наша нафта.

На вітер  ми не кидаєм слова,

Не любимо порожньої розмови,

Бо наша спеціальність – бурова,

Бо фах наш – нафтопромисловий. 

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ “БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН”

  На сьогоднішній день у коледжі працює 13 циклових комісій. Головами циклових комісій 

призначені найдосвідченіші викладачі з відповідною освітою, кваліфікацією та стажем ро-

боти: із тринадцяти голів циклових комісій усі викладачі вищої категорії: 

Баранчук Надія 

Тадеївна, Гальчук Андрій Ярославович, Геврик Віра Олексіївна, Дробчак Мирослав Дмитро-

вич, Малик Володимир Яркович, Малишак Василь Петрович, Михайлишин Ілля Степано-

вич, Рубаха Ліля Богданівна, Сова Людмила Олександрівна, Шимко Марія Юріївна, Савчин 

Михайло Володимирович, Петренко Василь Васильович, Федорова Ольга Миколаївна. 

Члени 

кожної з них прикладають великих зусиль, працю і вміння, щоб бути в числі перших. Та  най-

престижнішою і найдавнішою є комісія “Буріння свердловин”.

Підготовка буровиків у Дрогобицькому нафтовому технікумі, сьогодні – коледж нафти і 

газу, почалася з моменту його відкриття, тобто з 25 січня 1945 року. Тоді кількість учнів–

буровиків (назва студент з’явилася пізніше) була 53 при загальному числі учнів технікуму 

(коледжу) 279. Певна частина з них – це учасники II-ої світової війни. У тяжких умовах 

доводилося навчатись першим буровикам. Не було добре оснащених кабінетів, лабораторій, 

аудиторій.

У 1958 році було відкрито заочне відділен-

ня, на якому велась підготовка спеціалістів 

зі спеціальності: “Буріння нафтових і газо-

вих свердловин”.

Керуючись наказом МОН України від 

13.07.2007 р. № 1145 Про порядок введення в 

дію переліку спеціальностей, за якими здійс-

нюється  підготовка фахівців у ВНЗ     I-II 

рівня акредитації за освітньо-кваліфіка-

ційним рівнем молодшого спеціаліста, та 

виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.06.2007 р. № 839, починаючи 

з 2009/2010 н.р. підготовка фахівців зі спе-

ціальності “Буріння свердловин” здійсню-

ється на базі розробленого галузевого стан-

дарту вищої освіти. Складові стандарту, 

освітньо-кваліфікаційна характеристика 

та освітньо-професійна програма з орієн-

товним навчальним планом розроблені ро-

бочою групою Міністерства освіти і науки 

України та рекомендовані до використання 

у навчальному процесі Науково-методичним 

центром вищої освіти МОН України.

Навчальним планом із підготовки фахівців 

спеціальності 5.05030106 “Буріння свердло-

вин” передбачено  наступні види практик:

навчальна слюсарно-механічна прак-

тика в 4-му семестрі тривалістю 2 тижні;