84

Відділення технології, автоматизації та економіки

 Відділення технології, автоматизації та 

економіки Дрогобицького коледжу нафти і 

газу здійснює підготовку фахівців за такими 

спеціальностями:

5.05130103 Переробка нафти і газу;

5.05020201 Монтаж і обслуговування засо-

бів і систем автоматизації технологічного 

виробництва;

5.03050401 Економіка підприємства.

На даних спеціальностях навчається біль-

ше 250 студентів. Щорічний набір студен-

тів для підготовки фахівців за державним 

замовленням становить 20-25 осіб.

Навчально-виховний процес на відділенні 

здійснюється викладачами циклових комісій 

гуманітарної і соціально-економічної, мате-

матичної, природничо-наукової та профе-

сійно-практичної підготовки, три з яких-ви-

пускні. Чимало викладачів відділення в 

минулому його студенти, зокрема  

Кулик Г.О., 

Чушак П.Є., Набитович Г.В, Низова Г.Д.,., Бо-

гак Л.Р., Пупін Г.Й., Петренко О.В., Дементє-

ва А.О., Олексишин Т.Т., Євлампієва  С.Г.

Керівниками груп на відділенні працюють 

педагоги, які добре знають свою справу, вмі-

ють зацікавити молодь, проводять змістов-

ні вечори і зустрічі,  виховують достойну 

зміну та готують справжніх спеціалістів.

Гордістю відділення є студенти-відмін-

ники: 

Рубаха Вероніка

 (гр.12-Ек-1), 

Андибур 

Олена, Болонна Марта, Гук Ірина, Проць 

Роксолана, Ткачів Олена 

(гр.11-Ек-1), 

Герчак 

Анжеліна, Гуцило Ірина, Кузьміна Валерія 

(гр.10 -Т-1), 

Єфремов Олександр

 (гр.10-А-1) 

та інші.

Багато випускників відділення стали ке-

рівниками та провідними спеціалістами 

в нафтовому, газовому та нафтоперероб-

ному комплексі України. Серед них: 

Хащів-

ський І.П.

 – головний технолог, начальник 

виробничо-технологічного управління  ВАТ 

“НПК-Галичина”, 

Костів А.О.

 – начальник Бо-

риславського виробництва Долинського ГПЗ, 

Білик М.Й.

 – заступник голови правління, 

технічний директор ПраТ “Херсонський на-

фтопереробний завод”, 

Топільницький П.І. 

– 

успішно працюють на нафтогазовидобув-

них підприємствах України та за її межами, 

а також мають можливість продовжувати 

навчання за обраною спеціальністю у вищих 

навчальних закладах 3-го, 4-го рівнів акреди-

тації за скороченим терміном навчання.

Серед випускників спеціальностей відділен-

ня є відомі й успішні особистості, зокрема:

- Ковалко М. П. – доктор технічних наук, 

народний депутат другого і третього скли-

кань,  голова Державних комітетів України з 

нафти і газу, з енергозбереження, нафтової, 

газової та нафтопереробної промисловості 

України, голова спостережної ради НАК “На-

фтогаз України”, президент Української на-

фтогазової академії. Заслужений працівник 

промисловості України, заслужений винахід-

ник, лауреат Державної премії України в га-

лузі науки і техніки, чл.-кор. АГНУ, академік 

Української нафтогазової академії.

Пивовар Р. П. 

– директор  ТПП 

“ЛУ-КОЙЛ-Усинскнефтегаз”;

Проскурник Я. І. 

– генеральний дирек-

тор нафтогазової акціонерної компанії 

“АКИОТЫР”;

Буняк Л. К.

 – кандидат технічних наук, у 

1991-2001рр. директор державного підприєм-

ства  магістральних  нафтопроводів “Друж-

ба”, заступник голови правління ВАТ “Укрна-

фта”, міський голова Львова 2002-2005 рр.

Яремійчук Р. С.

  – доктор технічних наук, 

професор, академік та віце-президент  Укра-

їнської нафтогазової академії, член Росій-

ської академії природничих наук ім. В. Вер-

надського, дійсний член Білоруської гірничої 

академії.

Кондрат Р. М.

 – доктор технічних наук, 

професор, член УНГА,  завідувач кафедри  

ІФНТУНГ та інші.

З 2010 р. завідувачем відділення призначе-

но 

Яціва Тараса Володимировича

, випускни-

ка Дрогобицького механічного технікуму. В 

1999 р. закінчив Івано-Франківський держав-

ний технічний університет нафти і газу з 

відзнакою за спеціальністю “Технологія ма-

шинобудування”. У 2007 р. закінчив інсти-

тут післядипломної освіти цього навчаль-

ного закладу за спеціальністю “Нафтогазове 

обладнання” та здобув диплом магістра за 

даною спеціальністю.