83

ВІДДІЛЕННЯ

Геолого-бурове відділення

У 2012 році, внаслідок реорганізації відді-

лень ДВНЗ “Дрогобицький коледж нафти і 

газу”, створено геолого-бурове відділення. За 

відділенням була закріплена підготовка фа-

хівців за такими спеціальностями:

5.04010304   Розвідування нафтових та га-

зових родовищ ;

5.05030106   Буріння свердловин.

На даних спеціальностях навчається 324 

студенти (12 академічних груп). Щорічний 

набір студентів для підготовки фахівців за 

державним замовленням становить: на спе-

ціальність “Розвідування нафтових і газових 

родовищ” – 20 осіб, спеціальність “Буріння 

свердловин” – 45 осіб.

Навчально-виховний процес на відділенні 

здійснюється викладачами циклових комісій, 

висококваліфікованими спеціалістами та 

майстрами своєї справи. Чимало викладачів 

відділення є випускниками Дрогобицького на-

фтового технікуму, зокрема: 

Яцишин Л.М., 

Савчин Я.М., Кокоєйко О.Є., Паращак Л.Ф., 

Савчин В.М., Савчин М.В., Вороблевська Н.З., 

Лехкар О.С., Федик О.М.

Гордістю відділення є студенти-відмінники, 

які презентують та відстоюють честь на-

вчального закладу на культурно-масових, ху-

дожніх та спортивних заходах.

Випускниками спеціальностей відділення є 

доктори та кандидати наук 

Ярослав Коцку-

лич, Богдан Навроцький, Орест Мартинців, 

Борис Кабишев, Володимир Федишин, Ярос-

лав Теплий, Ілля Рибчич, Богдан Малярчук 

та багато інших. Випускники відділення – 

це керівники підприємств нафтогазової про-

мисловості та інших організацій: 

Іван Ма-

тієшин, Роман Шимко, Євген Шклярський, 

Богдан Вовків,  Іван Оринчак, Ярослав Іль-

ницький, Володимир Дністрянський

 та ба-

гато інших, які стали меценатами навчаль-

ного закладу та його гордістю.

Геолого-бурове відділення очолює 

Андибур 

Андрій Петрович

, 1978 року народження. 

Освіта вища – Дрогобицький педагогічний 

інститут, Івано-Франківський державний 

технічний університет нафти і газу. Спе-

ціальність – економіка підприємства, квалі-

фікація – магістр з економіки підприємства. 

Кваліфікаційна категорія – “Спеціаліст вищої 

категорії”. Сфера наукової діяльності – дер-

жавноприватне партнерство в забезпечен-

ні підприємств нафтогазової галузі України 

компетентними людськими ресурсами.

Механіко-експлуатаційне відділення

Механіко-експлуатаційне відділення ДВНЗ 

“Дрогобицький коледж нафти і газу” було 

створене у 2012 році як результат реоргані-

зації навчальної структури коледжу.

На механіко-експлуатаційному відділенні 

навчаються студенти трьох спеціальнос-

тей:

5.05030404 Обслуговування і ремонт облад-

нання нафтових і газових промислів;

5.05030401 Експлуатація нафтових і газо-

вих свердловин;

5.05030403 Експлуатація газонафтосхо-

вищ і газонафтопроводів.

Сьогодні на відділенні навчається понад 

400 студентів. Щороку на спеціальності від-

ділення вступає близько 100 студентів, 75 з 

яких  на місця за державним замовленням.

Свої знання і вміння студентам  відділення 

передає висококваліфікований викладацький 

колектив коледжу, зокрема викладачі ви-

пускних комісій спеціальностей, серед яких 

– чотири кандидати наук, викладачі-ме-

тодисти, викладачі вищої категорії. Чима-

ло викладачів відділення в минулому також 

студенти цього навчального закладу, зокре-

ма: Шимко М.Ю., Малишак В.П., Цапів О.О., 

Болонний В.Т., Малик В.Я. та інші.

Гордістю відділення є студенти-відмін-

ники навчання та активісти громадсько-

го життя коледжу: Витрикуш Спепан (гр. 

11-Е-1) – голова студентської ради коледжу, 

Зварич Володимир (гр. 10-Е-1) - стипендіат 

президента України, Дубик Марія (гр. 10-Тр-

1) - стипендіат Верховної Ради України, Яло-

ха Христина  (гр. 11-Тр-1), Заремба Михайло 

(гр. 10-М-1), Дрогобицький Юрій, Шемеляк 

Віра (гр. 10-Е-1) та багато інших.

Випускники спеціальностей відділення