77

ністю забезпечити населення та підпри-

ємства України. Її потенціал – професійно 

підготовлені фахівці, багатотисячна сім’я 

нафтовиків, що здатні у будь-який час від-

гукнутися на потреби держави у робочих 

руках.

Дирекція коледжу нафти і газу спільно з 

випускниками, цикловими комісіями пра-

цює над розширенням матеріально-тех-

нічної бази, відкриттям нових спеціаль-

ностей, у т. ч. для здобуття студентами 

робітничих професій. Такі заходи дозволя-

ють випускникам швидше працевлашто-

вуватись на підприємствах галузі. Дрого-

бицький коледж нафти і газу серед вищих 

навчальних закладів України І-ІІ рівня 

акредитації працює над розширенням між-

народних зв’язків, займається підготов-

кою студентів для інших держав, зокрема 

для Росії, Республіки Білорусь.

З метою розширення аудиторного фон-

ду ми плануємо здійснити реконструкцію 

гуртожитку №1: готується технічна до-

кументація, створений оргкомітет з чис-

ла активу працівників коледжу.

Студентська рада коледжу нафти і газу 

щорічно здійснює поїздки історичними та 

духовними місцями, а студенти академіч-

них груп – на місця практики, місця робо-

ти бурових установок, нафтопромислів, 

нафтопроводів “Дружба” та місця трудо-

вих звершень випускників коледжу. І все це 

завдяки тісній співпраці із випускниками, 

з якими постійно налагоджуємо контак-

ти. Їх імена надовго залишаться в музеї 

історії коледжу, у пам’яті викладачів, які 

їх відправляли у життєву дорогу.

Коледж чекає на повернення з “життє-

вого вирію” своїх вихованців напередодні 

70-річчя від дня створення. Ми будемо раді 

поповнити музей історії коледжу новими 

іменами, династіями нафтовиків України, 

близького та далекого зарубіжжя.