76

два автобуси для проведення екс-

курсій та виробничих практик студентів, 

придбані за кошти меценатів нафтової 

промисловості (колишніх випускників ко-

леджу).

Наші випускники:

працюють за фахом;

продовжують навчання у провідних 

вишах України і за кордоном;

займають керівні посади на підпри-

ємствах нафтової та газової промисло-

вості в українських та зарубіжних компа-

ніях.

Турбота про студентів, їхнє навчання 

та виховання, умови проживання та мож-

ливості для динамічного розвитку є пріо-

ритетним напрямком діяльності керівни-

цтва та науковопедагогічного колективу 

коледжу. 

Із кожної навчальної дисципліни розро-

бляється навчально-методичний комп-

лекс за типовою формою, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України.

Навчальні програми включають відо-

мості про мету й завдання вивчення дис-

ципліни, орієнтовний тематичний план, 

зміст програми за темами, кількість 

практичних занять, курсових проектів, 

рекомендовану літературу. Всі навчальні 

програми прорецензовані провідними спе-

ціалістами підприємств та провідними 

спеціалістами ВНЗ 3-4 рівнів акредитації.

Робочі програми всіх навчальних дисци-

плін складаються відповідно до навчаль-

них програм, розглядаються на засіданнях 

комісії та затверджуються заступником 

директора з навчальної роботи.

У робочих навчальних програмах 

міститься конкретний зміст дисциплін, 

вказано послідовність і організаційні 

форми, і засоби поточного і підсумкового 

контролю, перелік навчально-методичної 

літератури.

У робочих програмах закладена само-

стійна робота студентів відповідно до 

навчального плану.

Розроблені методичні вказівки для вико-

нання курсових проектів, програм прак-

тик, контрольні завдання (тести) для 

проведення діагностики рівня знань із дис-

циплін, які формують фахівця, методичні 

вказівки та тематика контрольних ро-

біт для студентів-заочників.

Кожен викладач складає індивідуальний 

план методичної та організаційної робо-

ти на навчальний рік. Виконання індивіду-

альних планів контролює адміністрація.

Навчально-виробнича майстерня (цех 

буріння) є структурним підрозділом ко-

леджу. Вона оснащена виробничими 

приміщеннями, буровими верстатами, 

автотранспортом та належним облад-

нанням.

Основне призначення майстерні – це про-

ведення навчальних практик зі студен-

тами коледжу по оволодінню технологією 

структурно-пошукового буріння, а також 

проведення практик по слюсарній і токар-

ній справі.

У процесі проведення практик виконуємо 

роботи по бурінню свердловин на воду та 

інженерно-геологічних вишукувань. Усі ці 

роботи проводяться згідно з договорами із 

замовниками, а зароблені кошти спрямову-

ються на розвиток матеріально-техніч-

ної бази коледжу та соціального захисту 

студентів і працівників. Базами практик 

для наших студентів є Прикарпатські 

управління бурових робіт, Дрогобицький 

нафтопереробний та Бориславський газо-

переробний заводи, Полтавщина, підпри-

ємства Харківської, Сумської та інших 

областей України.

 Кращі випускники Дрогобицького коле-

джу нафти і газу зараховуються до про-

відних вищих навчальних закладів України 

за скороченим терміном навчання. Зокре-

ма, наш коледж тісно співпрацює з Іва-

но-Франківським національним технічним 

університетом нафти і газу, Національ-

ним технічним університетом “Київський 

політехнічний інститут”, “Українським 

державним хіміко-технологічним універси-

тетом” м. Дніпропетровська, Національ-

ним університетом “Львівська політехні-

ка”, Київським авіаційним університетом.

Першочерговим у формуванні молодого 

спеціаліста ми вважаємо його людяність, 

професійні вміння, порядність, повагу до 

батьків, засвоєння духовної спадщини.

Сьогодні іде пошук нових місць практик 

та забезпечення робочими місцями випус-

кників коледжу.

Наша держава багата ще не розкритими 

можливостями у видобуванні вуглеводнів і 

при розширенні потужностей здатна пов-