75

26. 

Матчишин Богдан Михайлович

 – з 2013 року.

27. 

Медвідь Володимир Васильович

 – з 2011 року.

28. 

Мельник Василь Володимирович

 – з 2010 року.

29. 

Надич Галина Богданівна

 – з 2007 року.

30. 

Урбан Ніна Дмитрівна

 – з 1985 року.

і побажати  подальших успіхів у нелегкій праці на благо коледжу.

З 2015 року цю службу очолив  молодий, рішучий, ініціативний і відповідальний 

Юрій 

Зеновійович Лепак.

Окремим рядком хочеться написати ще про одну дуже добру, чуйну і працьовиту лю-

дину. Це 

Галина Костянтинівна Ткачук

. Дивно величати так її, бо всі ласкаво звер-

таються до неї “тьотя Галя” або “пані Галя”. Її знають у коледжі всі, бо заходять у 

студентське кафе і студенти, і викладачі. Завжди усміхнена, щира у стосунках, пані 

Галя швидко і з радістю обслуговує великий контингент людей. Працює Галина Костян-

тинівна вже 33 роки і жодного разу ніхто не побачив на її обличчі незадоволення. Вона 

любить свою роботу, дорожить нею і гордиться тим, що саме  в коледжі послуговує 

майбутнім нафтовикам.

МАЙБУТНЄ  ЗА  НАМИ

Час летить невимовно швидко. У ко-

ледж приходять все нові і нові студенти, 

кабінети й аудиторії поповнюються об-

ладнанням, з кожним роком щось зміню-

ється, поновлюється, коледж живе новими 

ідеями, бо всі усвідомлюють, що це кузня 

знань. Ми добре розуміємо, що кожна мо-

лода людина має шанс для реалізації своїх 

здібностей і мрій. Саме таку можливість 

можуть отримувати ті, хто навчається 

в нашому коледжі сьогодні. Понад 25 тисяч 

фахівців, котрі вийшли зі стін Дрогобиць-

кого коледжу нафти і газу (Дрогобицький 

нафтовий технікум) своїм професіоналіз-

мом підтвердили високу якість навчання.

Сьогодні тут проводиться підготовка 

фахівців практично з усіх спеціальностей 

для нафтогазовидобувної та переробної 

промисловості. Ми готуємо спеціалістів із 

сучасним рівнем освіти і широким світо-

глядом.

На сьогоднішній день на денному і заоч-

ному відділеннях навчається 1200 сту-

дентів, серед яких і студенти-іноземці, 

зокрема з Росії та Білорусії. Саме для та-

ких студентів у коледжі активно впро-

ваджуються технології дистанційного 

навчання, що дозволяють забезпечувати 

слухачів навчально-методичними матері-

алами, інтерактивно взаємодіяти викла-

дачам і студентам.

Саме тому кожен викладач нашого ко-

леджу працює так, щоб бути взірцем для 

своїх вихованців, прикладом сумлінної пра-

ці, порадником у повсякденному житті.

Основу матеріальної бази коледжу ста-

новлять:

сучасні комп’ютерні класи, об’єд-

нані в локальну мережу, інтегровану у все-

світню мережу Internet;

- бібліотека, укомплектована не-

обхідною для проведення навчальних та 

виховних заходів літературою та облад-

нана комп’ютерною технікою, що доз-

воляє опрацьовувати електронні версії 

навчально-методичних посібників та ви-

користовувати матеріали, викладені у 

глобальній мережі;

гуртожиток для іногородніх сту-

дентів;

спортивні та тренажерні зали для 

занять спортом та ведення активного 

способу життя;

слюсарна, механічна, електромон-

тажна майстерні та шістнадцять лабо-

раторій, у яких здійснюється практичне 

навчання студентів;

навчальний полігон бурового та на-

фтопромислового обладнання, змонтовано 

модель бурової вежі, зібрано устаткуван-

ня, яке використовується в процесі бурін-

ня, видобування, транспорту нафти і газу;

студентське кафе, орієнтоване на 

швидке обслуговування студентів;