57

РОЗСИПАНІ ПЕРЛИ ТАЛАНТУ…

Є скарби, заховані в землю, є такі, що 

розташовані на поверхні і передаються з 

покоління в покоління, чаруючи людську 

душу. До таких скарбів належить пам’ять 

роду і народу, його звичаї і традиції.

Утвердження у свідомості високих мо-

ральних цінностей, спрямованих на за-

своєння кращих зразків вітчизняної та 

світової духовної спадщини, збереження 

духовно-морального розвитку студентів, 

виховання патріотизму, високої політич-

ної культури та трудової 

моралі, впровадження здоро-

вого способу життя, форму-

вання національного культу 

соціально активної, фізично 

здорової та духовно багатої 

особистості, господаря своєї 

землі – ось головне завдання 

кожного викладача нашого 

коледжу щодо кожного сту-

дента.

Тому про виховання нашої 

молоді можна розповідати 

багато. У коледжі органі-

зовуються Тижні світової 

літератури (під керівниц-

твом викладачів Л.І.Хрущ 

та І.О.Галелюк), Тижні іно-

земних мов (великий вклад у їх організацію 

роблять викладачі М.Б.Гораль, Г.Б.Гальо-

вич, О.Л.Петришин, Л.С.Піць, І.П.Росді, 

М.П.Янів-Лазар, М.М.Федина), Тижні ге-

ології (викладачі Л.Б.Рубаха, О.Є.Коко-

єйко, Л.Ф.Паращак, О.С.Лехкар, Л.М.Я-

цишин), Тижні математики та фізики 

(викладачі О.М.Федорова, Б.С.Кравець, 

В.О.Шаповаловська, В.В.Баран, В.Б.Бре-

ньо). Переймають досвід у старших моло-

ді викладачі, наслідуючи їх організовують 

брейн-ринги, позаурочні заняття (Т.О.Фе-

дишин, Л.О.Шаповаловська, Н.В.Петрів, 

М.Г.Баран, А.З.Галелюк, М.М.Навороцька, 

О.І.Підцерковна, І.І.Лаб’як), а також такі 

Тижні проводяться в інших циклових комі-

сіях.

Цікаво організовують і проводять на 

різну тематику конференції викладачі 

суспільних дисциплін (П.В.Кузик, І.С.Ми-

хайлишин, В.І.Хомич, О.В.Зубрицька, 

О.М. Грицина).

Важко переоцінити роль художньої са-

модіяльності в навчально-виховному 

процесі будь-якого навчального закладу. 

Адже в цій сфері діяльності студент має 

реальні шляхи для самореалізації, а мис-

тецькі заходи – це невичерпне джерело 

для його духовного життя. Саме ці захо-

ди акумулюють, очищують, утверджу-

ють і возвеличують духовність окремої 

людини і народу в  цілому.

Уже доброю традицією в коледжі стало 

проведення Шевченків-

ських днів. Вони прохо-

дять протягом певного 

часу, оскільки ведеться 

велика підготовка, а на-

далі і всі виховні заходи, 

пов’язані з цим святом. 

Завчасно заступником 

директора з виховної 

та гуманітарної освіти 

П.С.Павлюком склада-

ється план роботи. Ве-

лику відповідальність 

у проведенні Шевченко-

вого свята бере на себе 

ініціативна, завжди від-

повідальна Валентина 

Василівна Савчин. 

Конкурс поезії Тараса Шевченка та 

власних творів передують усім подаль-

шим заходам. До цього конкурсу готу-

ються студенти разом зі своїми викла-

дачами заздалегідь. Підбирають поезії, 

костюми, відшліфовують дикцію. Цьо-

го року особливо піднесено і урочисто 

пройшов цей конкурс. Студенти Мар-

та Матвіїв (гр. 14-Е-1); Тетяна Пиляк 

(гр. 14-Ек-1); Олександр Пліш (гр. 14-Б-2); 

Андрій Пурій (гр. 14-М-1) та інші пока-

зали свої особливі здібності у декламації 

поезії. Принагідно хочеться згадати і 

переможців попередніх років Ольга Гна-

тисько (гр. 07-Р-1), Соломію Гатараняк 

(гр. 1 –Т-1), Ганну Олексишин (гр. 13-Ек-1), 

Христину Ялоху (гр. 11–Тр-1), Павла  Цюбу 

(гр. 12-Р-1), Віру Шемеляк (гр. 10-Е-1), Воло-

димира Зварича   (гр. 10-Е-1) та інших.

Не вивітрити з пам’яті, зберегти сим-

воли минулого духу від забуття і байду-

жості – одне з основних завдань нашо-