43

З.Мельник, Л.Шлапак (67-Е-1). Вперше 

в технікумі норматив майстра спорту 

з акробатики виконав студент Роман 

Кізло (64-Т-2). 

На початку 60-х років спортивно-ма-

сову роботу в технікумі очолює 

Грабо-

венський М.Г.

 Під його керівництвом 

зростають не тільки спортивні досяг-

нення, але й зміцнюється матеріальна 

база технікуму, будується спортивний 

комплекс. Силами учнів та спортсменів 

технікуму під час будівництва перекину-

то 1630 м

3

 землі, прокладено 1270 м дре-

нажних траншей, пересіяно більше 300 м

3

 

цегляного блоку, викладено спецсуміші на 

площі 2036 м

3

.

У спортивний комплекс входить: 2 бас-

кетбольних, 2 волейбольних, 1 гандболь-

ний майданчики, легкоатлетичне ядро з 

біговими доріжками, 2 ями для стрибків 

у довжину, 1 яма для стрибків у висоту 

та 2 сектори для штовхання ядра, гімна-

стичний та туристичний полігони.

Спортивний комплекс представлений 

на Всесоюзний огляд-конкурс спортив-

них споруд навчальних закладів. Вели-

кий вклад у будівництво спорткомплексу 

зробили і викладачі фізичного виховання 

Солтис І.Г., Сокол В.І., Зав’ялов В.С.

У м. Дрогобичі проводяться традиційні 

свята “Серпа і Молота”, “День освіти”. 

І незмінними учасниками цих свят ста-

ють учні технікуму.

Щорічно 550-600 учнів виступають на 

міському стадіоні “Нафтовик” з показо-

вими гімнастичними вправами. У розробці 

сценарію беруть участь викладачі: Сол-

тис І.Г., Грабавенський М.Г., Коханевич С.М.

Спортивно-масові виступи на стаді-

оні користувались великою популярніс-

тю.

Видне місце в патріотичному вихо-

ванні зайняли велопробіги. По дорогах 

Івано-Франківщини 28 учнів здійснили 

300-кілометровий велопробіг.

Спортивні здобутки технікуму ста-

ють дедалі вагомішими, і як результат 

цієї праці Постановою Президіуму Все-

союзної Ради добровільних спортивних 

товариств профспілок СРСР колективу 

фізичної культури Дрогобицького на-

фтового технікуму присвоєно звання 

“Спортивний клуб “Нафтовик” за №171 

від 20 липня 1966 року.

За цей час число розрядників зросло з 53 

у 1958 році до 71  у 1966 році.

Колектив бере курс на підготовку до 

участі в першій спартакіаді технікумів 

Міністерства нафтової промисловос-

ті СРСР в м. Октябрську Башкирської 

АРСР у 1968 році і результати відмінні:

•  волейбол (дівчата) – перше місце,

•  баскетбол (дівчата) – перше місце,

• легка атлетика (збірна) – перше місце,

•  волейбол (юнаки) – третє місце,

•  баскетбол (юнаки) – п’яте місце.

На Всесоюзному злеті туристів на-

фтових технікумів дрогобичани посіда-

ють перше місце. Легкоатлетичну еста-

фету на приз газети “Радянське слово” 

здебільшого виграють також спортсме-

ни нафтового технікуму.

За цей час у стінах технікуму виховали 

двох майстрів спорту і п’ятьох кандида-

тів.

З 1968 року починають проводитися 

Всесоюзні змагання серед середніх на-

вчальних закладів Міністерства нафто-

вої і газової промисловості. І тут знову 

на висоті учні Дрогобицького нафтового 

технікуму.

Жодного разу за час проведення цих 

змагань збірні команди технікуму не ви-

ходили з числа призерів, а в більшості з 

них були чемпіонами.

Збірні команди волейболістів готу-

вав 

Федис В.М.

, баскетболістів – С

о-

кол В.І.

, збірну команду легкоатлетів – 

Зав’ялов В.С.

 та 

Солтис І.Г.

, у кінці 80-х 

до них в підготовці дівчат легкоатлетів 

долучився 

Петренко В. В.

З 1969 року студентський колектив ра-

зом з викладачами фізичного виховання