42

до змагань росли показники команди 

стрільців, волейболістів, легкоатлетів 

технікуму.

Починаючи з 1948 року, команда стріль-

ців не мала собі рівних у м.Дрогобичі та 

області. На арену обласних, республікан-

ських та ЦР ДСТ “Нафтовик” виходять 

окремі учні технікуму.

Щорічно проводяться першості техні-

куму серед збірних команд груп з волейбо-

лу, футболу, стрільби, легкої атлетики, 

лижного спорту. Команда волейболістів 

групи 49-Б-1 за весь період навчання в 

технікумі була незмінним чемпіоном.

У розвитку спортивно-масової робо-

ти багато допомагав голова учнівського 

профкому Жовковський.

У 1951 році колектив фізкультури, який 

очолювала учениця Карбовська, об’єдну-

вав 530 членів ДСТ. Уся робота колекти-

ву фізкультури технікуму направлена 

була на підготовку до участі в І спарта-

кіаді технікумів ЦР ДСТ “Нафтовик”, 

яка відбулась у м. Краснодарі.

З 1958 року і впродовж трьох років ко-

лектив фізкультури очолює ЛитвинО.Д. 

Це початок нового піднесення спортив-

но-масової роботи в технікумі.

У 1960 році тенісисти технікуму вигра-

ли І місце в змаганнях центральної ради 

ДСТ “Авангард” серед технікумів.

На 1 січня 1962 року колектив фіз-

культурників технікуму підготував 

98 інструкторів та суддів по спорту, 

спортсменів І та ІІ розряду – 42 особи, 

ІІІ розряду – 218. У 1963 році в технікумі 

культивувалось 11 видів спорту.

З 1962 року технікум бере участь у 

спартакіаді технікумів Львівської об-

ласної Ради ДСТ “Авангард”. 

Спортсмени технікуму завжди займа-

ють призові місця в комплексному заліку 

з 8-9 видів спорту. Команди волейболіс-

ток, гімнастів, велосипедистів, легко-

атлетів у 1963 році брали участь у спар-

такіаді Укрраднаргоспу, що проходила в 

м. Харкові. Студент В.Цвігун (гр. 61-Б-2) 

виступав за збірну команди Укрраднар-

госпу.

У 1994 році чоловіча команда технікуму 

з баскетболу вперше стає чемпіоном мі-

ста Дрогобича.

Чоловіча команда з гандболу у фіналь-

них змаганнях Центральної Ради ДСТ 

“Авангард” в Києві зайняла 4 місце.

Членами збірних команд облради “Аван-

гард” були студенти В.Цвігун, В.Суя-

тінов, Ю.Суятінов (61-Б-2); Витрикуш 

(61-Б-3), Н.Кравець , Б.Бугай (62-Т-1), 

В. Шинкаренко (62-М-1).

 З 1964 року вводиться в експлуата-

цію новий спортзал та допоміжні при-

міщення. З 10 вересня 1964 року в режимі 

начального процесу вводиться фізкуль-

тура. У цьому ж році почалось культиву-

вання бадмінтону, особливо розвинувся 

велоспорт, кількість викладачів фізич-

ного виховання зросла до 6 чоловік.

На цей період колектив фізкультури 

технікуму мав на своєму балансі спор-

тінвентаря більше ніж на 28 тисяч кар-

бованців, у тому числі прекрасну лижну 

базу, 55 спортивних велосипедів.

На 1 січня 1966 року в технікумі було 

1060 членів ДСТ. Вперше підготовле-

но майстра спорту СРСР – Ігоря Кічму 

(гр. 62-М-1) та три кандидати в майс-

три спорту СРСР – Н.Харламковича 

(гр. 62-Т-1). І.Горака  (гр.64-Б-1), Я.При-

веденця (гр. 63-М-2). У цьому велика за-

слуга тренера Анатолія Айзенштадта. 

У цей же період підготовлено 9 спортс-

менів І розряду, 75 - ІІ розряду і 303 – ІІІ 

розряду.

За досягнуті успіхи в спортивно-ма-

совій роботі Президія Всесоюзної Ради 

профспілок рішенням від 22.08.1966 року 

присвоїла технікуму звання спортивного 

клубу “Нафтовик”.

Фізкультура, спорт стали складовою 

частиною у підготовці молодих спеціа-

лістів.

1968 рік – рік першої спартакіади Мі-

ністерства нафтової промисловості 

СРСР. Вона проходила в м. Октябрсько-

му (Башкирія). Команди технікуму з во-

лейболу, баскетболу та легкої атлетики 

зайняли І місце.

Чемпіонами спартакіади стали сту-

денти: А.Коцкович, С.Гринь (61-Б-1-2), 

М.Мариній (66-Т-1-2), В.Пустова, Н. Са-

домова (67-Р-1-2), З.Сухова (67-Р-1), 

О.Бабич (66-Т-2), Л.Велікжаніна, Т.Сит-

нікова (67-Р-1-2), Л.Ташлікова (66-Е-1-2), 

Л. Григор’єва, Л.Саричева (66-Р-1-2), 

І.Корита (66-Т-1-2), М.Коваль (68-Р-1-2),