41

гобича з волейболу входили брати Зино-

вій та Михайло Галії (45-Е-11-2), Євген 

Братковський та інші.

У міських змаганнях з військового бага-

тоборства найбільш успішно виступа-

ла команда технікуму, і значна заслуга 

в цьому належала учневі Погорецькому. 

Спортивно-масову роботу, уроки фіз-

культури, військову підготовку прово-

див військовий керівник Леонід Погодін. 

Із року в рік зростав авторитет спортс-

менів технікуму. Вони успішно перемага-

ли в міських та обласних змаганнях. У ко-

манду волейболістів приходять С.Гиряк, 

Ю.Стадник (49-Т-1), які продовжили 

традиції своїх попередників. 

Спортсмени технікуму постійно ви-

гравали спартакіади, що їх проводила 

Українська Рада ДСТ “Нафтовик”.

На період підготовки команд до облас-

них та республіканських змагань тех-

нікум запрошував на тимчасову роботу 

кращих тренерів Дрогобича та Бори-

слава. Здобувши перемогу в спартакіаді 

Укрради ДСТ “Нафтовик”, збірні коман-

ди технікуму брали участь у змаганнях 

Центральної Ради ДСТ “Нафтовик”, 

що проводилися в містах Саратові, Уфі, 

Грозному, Краснодарі, Куйбишеві та ін-

ших.

Брати Роман та Євстахій Цабаки – 

група 51-Б-1-2, Л.Ляшенко – група 51-Р-1, 

Р.Звягіна – група 50-Р-1, Т.Бортник – гру-

па 51-Е-1,   В.Скальський – група 48-Б-

1, М.Бубняк – група 48-Б-1, Ю.Стадник 

– група 49-Т-1, В.Чернов – група 49-Б-1, 

В.Кузневич – група 52-Е-1 були неоднора-

зовими призерами цих змагань.

У 1954 році в технікумі почала куль-

тивуватись класична боротьба, а з при-

ходом на роботу в 1955 році  

В.І.Калка

 – 

баскетбол. 

У першій естафеті по місту на приз га-

зети “Радянське слово” спортсмени тех-

нікуму вийшли переможцями.

Головою ради колективу фізкультури в 

той час був учень В.Присляненко – група 

56-Б-1-3.

З приходом на роботу в 1957 році викла-

дача 

Олександра Литвина

 в технікумі 

почала культивуватись штанга. Беручи 

участь у першій Спартакіаді Станіслав-

ського Раднаргоспу серед технікумів, що 

проводилась у Чернівцях,  з легкої ат-

летики, велоспорту, плавання, стріль-

би та гімнастики в командному заліку 

спортсмени технікуму завоювали перші 

місця. 

Друга Спартакіада, що проводилась у 

Дрогобичі в 1959 році, була також успіш-

ною для технікуму. 

Великий внесок у перемогу в Спартакі-

адах зробили учні Володимир та Віктор 

Гладкі, І.Сокирко – група 55-Б-2-3, Дячен-

ко – група 55-М-1-3, Личерватюк – гру-

па 60-Е-1, В.Захаренко – група 50-Б-1, 

В.Пискон, М.Шпех – група 58-М-1, В.При-

сляненко – 56-Б-1-3, І.Шквирко – група 

59-Б-2-3, Л.Лацик – група 55-Р-2.

Тому з перших днів заснування техніку-

му в післявоєнні роки фізкультура і спорт 

почали займати видне місце в підготовці 

молодих спеціалістів. Відсутність спор-

тивного залу, нестача спортивного ін-

вентарю та спортивної форми не були 

гальмом у розвитку спортивно-масової 

роботи. Мирна праця, бажання скоріше 

ліквідувати наслідки війни переборюва-

ли всі труднощі.

Спорт носив військово-прикладний ха-

рактер і входив у повсякденне життя 

студентів.

Уже у 1946 році в маленькому колекти-

ві фізкультури, який об’єднав 120 членів 

ДСТ “Нафтовик”, почала набирати роз-

мах спортивно-масова робота. Було під-

готовлено 8 спортсменів ІІ розряду, 14 - 

ІІІ розряду. Працювали спортивні секції 

з волейболу, футболу, стрільби, легкої 

атлетики.

Формування потреб студентів у фізич-

ному вдосконаленні та підтримці висо-

кого рівня здоров’я надихали до занять 

фізично-спортивною діяльністю.

Хто у військовій формі, хто у цивіль-

ному вбранні після уроків виходили на 

спортивний майданчик, на стадіон, у 

спортивний зал, щоб позайматися спор-

том. Команди технікуму почали брати 

участь у першостях м. Дрогобича, облас-

ної ради ДСТ “Нафтовик”, у першості 

Дрогобицької області.

Спортивно-масову роботу технікуму 

очолив військовий керівник Л.В.Погодін. 

Систематична навчально-тренувальна 

робота не пропала марно. Від змагань