36

таційного пункту Івано-Франківського національного технічного університету на-

фти і газу у м. Дрогобич”, а також положення про роботу НКП, відповідно до Закону  

України “Про освіту”, Статуту університету, чинного законодавства.

Освітніми послугами, які надають професор-

сько-викладацький склад кафедр ІФНТУНГ, ви-

кладачі коледжу, що працюють на відповідних 

кафедрах університету за сумісництвом, забезпе-

чуються студенти за заочною та дистанційною 

формою навчання за напрямами підготовки: гір-

ництво, нафтогазова справа, геологія, автома-

тизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 

економіка підприємства. На сьогоднішній день у 

Дрогобицькому НКП при Дрогобицькому коледжі 

нафти і газу навчається 191 студент.

Керівник НКП – д.т.н., проф. Грабовський Роман 

Степанович.

Наукові інтереси: оцінювання та прогнозування 

інженерними методами міцності та довговічно-

сті нафтогазопровідних систем тривалої експлуатації.  Опублікував понад 90 нау-

кових праць. Видав один підручник.

Методист Дрогобицького НКП – 

Паращак Надія Володимирівна

, освіта вища пе-

дагогічна. Відповідальна за методичну роботу з питань організації навчального 

процесу, а саме організацію навчально-методичної роботи у групах, що навчаються 

у Дрогобицькому НКП, здійснення контролю за навчальним процесом, організацію 

проведення сесій. 

Лаборант Дрогобицького НКП – 

Цепак Марія Романівна

, освіта вища технічна. 

Відповідальна за комп’ютерний набір документів в Дрогобицькому НКП, куратор 

групи АКТзтд-11-1  за дистанційною 

формою навчання.

Завдяки спільним діям ректорату уні-

верситету та керівництва Дрогобиць-

кого нафтового технікуму постійно 

удосконалюється навчально-методична 

база НКП. Створено необхідні побутові 

умови для професорсько-викладацького 

складу університету, які проводять кон-

сультації в м. Дрогобичі, для чого облад-

нано 16 місць готельного типу в примі-

щенні гуртожитку технікуму.

         Лабораторії НКП м.Дрогобич