30

ня викладачів хімії). Талановитий викладач високого рівня кваліфікації, Антоніна 

Микитівна уважно ставилася до студентів, ніколи не підвищувала голос. У стосун-

ках із колегами по роботі була дуже тактовна, витримана. На обличчі – привітна 

усмішка. 

Федевич Семен Іванович

 (викладач фізичної та ко-

лоїдної хімії з 1962 року). Викладач високого рівня ква-

ліфікації, який цікавився всім, мав глибокі професійні 

знання зі спеціальності і вмів передавати їх студен-

там. Ці якості викладач прививав і студентам, лю-

бив їх, уважно ставився до них, завжди приходив на 

допомогу тим, хто її потребував.

Гуртожиток №1 по вул. Грушевського, 49 побудовано 

в 1965 році. Гуртожиток №2 (вул. Володимира Вели-

кого, 30) – у 1975 році. Загальна площа гуртожитків 

7451м.

У 1969 році було відкрито нову спеціальність: “Екс-

плуатація автоматичних та телемеханічних при-

строїв у газовій і нафтовій промисловості”. Великі 

зусилля в цей час вклали у підготовку спеціалістів 

викладачі 

З.В.Галелюк, В.Д.Мартинчук, Б.М.Кондра-

тик.

У 1970 році технікумом керував 

Михайло Пагута

Більше 20 років – від 1970 до 1994 – технікум очолював 

Богдан Іванович Курчик.

 Цей 

розумний, врівноважений і статечний керівник 

зумів організувати нові відділення, проводив 

роботу на високому професійному рівні. Тоді ж 

уперше розпочалась підготовка спеціалістів 

за спеціальністю “Нафтопромислова хімія”. У 

1990 році було збудовано і здано в експлуатацію 

чотириповерхову прибудову до виробничого кор-

пусу.

Богдан Іванович цілком віддавався роботі. Як 

умілий керівник гуртував довкола себе колек-

тив і постійно ставив перед собою і колегами 

нові завдання. Коли було здано нове приміщення 

виробничого корпусу, треба було подбати про 

обладнання лабораторій, унаочнення. Їхати і 

“вибивати” все це треба було в Москву , оскіль-

ки технікум підпорядковувався Міністерству 

нафтової і газової промисловості. І Богданові 

Івановичу вдавалося все зробити. А роботи було 

дуже багато.

Врівноважений, спокійний, особливо толе-

рантний, він умів вести ділову розмову з керівництвом так, що його завжди чули 

і розуміли. Вмів розуміти Богдан Іванович і своїх працівників, завжди ставав на їх 

захист. Саме завдяки йому за рахунок виділення лімітів на дольову участь у житло-

вому будівництві, викладачам щорічно виділялось 2-3 квартири. А в 1971 році ввели 

в експлуатацію 40-квартирний житловий будинок. Швидкими темпами розширю-

валась матеріально-технічна база технікуму. Саме Дрогобицький нафтовий  техні-

кум займав перші місця на конкурсах технічної творчості, у спортивних змаганнях, 

конкурсах курсових і дипломних проектів, на фестивалях художньої самодіяльності. 

І ще раз хочу підкреслити: тому, що керував коледжем мудрий керівник – Богдан Іва-

нович Курчик.