29

дати про ті важкі умови, в яких прийшлося працювати. Не вистачало приладів, 

пристосувань, унаочнення. Навчальні дисципліни читали 

Тілеман Й.Ш.

 (в.о. дирек-

тора – 1955-57 рр.), 

Костомаха І,С.

Майдан Є.П.

Слишинський Б.І.

Клапатюк І.С

Пугач А.Л., Білоніжко П.І., Петренко О.Ф.

 (з 1948 р.), 

Гуль О.П.

 (з 1953 р.). Керував 

навчальним закладом директор 

Попов Б.В.

 (з 1955 р.) У пам’яті випускників зали-

шилися найкращі спогади  про чудовий колектив викладачів, які давали студентам 

міцні знання з математики, української мови і літератури, електротехніки, те-

оретичної механіки, буріння, геології. Наполеглива творча праця і палке бажання 

віддати всього себе на вівтар науки відзначали цих людей.

 

Костомаха Іван Степанович

 (завідувач навчальною частиною закладу у 1950-ті 

роки, викладач української мови та літератури). Талановитий викладач (учитель 

“від Бога”), яскравий приклад викладача-вихователя, який бачив і розумів студен-

тів, уважно ставився до них. Студенти його любили. Та-

ким був Іван Степанович – дуже хороша і чуйна людина.

Петренко Олександр Федорович

 (викладач креслення, 

технічної механіки, з 1948 року – голова циклової комісії). 

Викладач високого рівня кваліфікації, Олександр Федоро-

вич давав глибокі знання і вміння студентам, на заняттях 

умів підтримувати настрій студентів і бажання вчитися, 

ніколи не підвищував голос. Студенти його дуже любили. 

У стосунках із колегами по робо-

ті був тактовний, витриманий, 

любив пожартувати. На обличчі 

– привітна усмішка. Дуже хороша 

і чуйна людина.

 Стояла лагідна пора бабино-

го літа, останні сонячні дні осені 

1964 року, коли студенти і викладачі технікуму вселялися 

в нові навчальні і виробничі корпуси на колишній вулиці Ра-

дянській, тепер Михайла Грушевського.

Протягом 1952 – 1970 років технікумом керував 

Борис 

Попов

. Енергійний, глибоко мислячий і життєво мудрий, 

він багато зробив для  розширення і зміцнення матеріаль-

но-технічної бази, для підготовки кадрів. У ці роки техні-

кум поповнився новими здібними викладачами, такими  як: 

О.В.Соколов, С.І.Федевич, Л.Д.Кесельман, Д.О.Яців

, В.П.Ко-

зубський, О.В.Павловський, М.Б.Завес, подружжя Біласів, М.І.Ярош, А.М.Хоменко, 

В.С.Зав’ялов, В.І.Сокол, В.О.Шаповаловська, М.М.Мелевич, В.О.Геврик, Я.А.Макси-

мович, Л.М.Сенів.

  У 1953 році було відкрито вечірнє відді-

лення  з філіалом у Бориславі, на якому велася підготовка 

спеціалістів без відриву від виробництва. Зростала кіль-

кість студентів.

Ярош Марія Іллівна

 (викладач хіміко-технологічних дис-

циплін з 1956 р., голова комісії ХТД). Викладач високого 

рівня  кваліфікації, дуже ерудована людина, випускниця 

Львівського політехнічного інституту (1 місце за рей-

тингом). Марія Іллівна добре ставилася до студентів, да-

ючи їм ґрунтовні знання і прививаючи їм любов до обраної 

спеціальності, чуйно ставилася до колег по роботі, допо-

магаючи їм оволодіти професією викладача. Надзвичайно 

добра, щира, людяна.

Антонова Антоніна Микитівна

 (викладач хімії з 1961 

року, голова Львівського обласного методичного об’єднан-