262

 студентів у гуртожитку, харчування і робо-
та студентської їдальні. Без сильного акти-
ву, а це, як правило, були відмінники навчання, 
сам секретар не зробив би нічого. Пам’ятаю 
членів комітету 

Любу Думич (Савчин), Ган-

ну Шабатюк (Дементьєву), які працюють 
у технікуму, Марію Бугай (Білу), 
Марію Майкут, Володимира Ба-
лабу, Володимира Телепа, Надію 
Монзунь.

 Після закінчення тер-

міну повноважень повернувся на 
своє місце майстра.

Протягом 1973 – 1975 років 

брав активну участь в обладнан-
ні кабінетів автоматичним за-
шторюванням і керуванням кіно-
апаратурою з пульта викладача. 
Так були обладнані аудиторії – 9, 
29, 30, 21, 22, 23, 24, 306.

У 1975 році директор техні-

куму пан 

Богдан Курчик 

запропо-

нував мені виконувати тимчасово обов’язки 
заступника директора по господарству, де 
я пропрацював до червня 1977 року. У цей 
час разом з п. Біласом М.С. брали участь від 
технікуму по нагляду за будівництвом гур-
тожитку №2.

З 1 вересня 1977 року пе-

реведений на посаду викладача 
креслення. А передувало цьому 
те, що завуч М.І.Строцький 
побачив зроблений мною ескіз 
стенду, і що при будівництві 
гуртожитку я впевнено розмов-
ляв з будівельниками по креслен-
нях. А я цей предмет вивчав дві-
чі: у технікумі і в училищі.

Але переконаний: як би ти 

добре не знав предмет, без про-
фесійної підказки  старших ко-
лег наламав би дров. Я вчився 
цієї професійності у Євгена Іва-
новича Мундяка. Аудиторія була велика для 
цілої групи. Отже, один  викладач поясню-
вав новий матеріал, а другий перевіряв робо-
ти студентів, зазначаючи допущені помил-
ки на звороті олівцем.

Чому мені було легко? В одній групі по-

яснював Євген Іванович, а в інших -  я. Потім 
йшов аналіз, де я схибив, а як було б краще 
пояснити інакше.

У той час креслення вивчалося з першо-

го курсу і перший семестр другого курсу. На 
першому курсі буровики мали 120 годин, а це 
2 пари в першому семестрі і 1.5 пари в дру-
гому, і одна пара на другому курсі.

Механіки 140 годин на першому курсі і 

54 години на другому курсі, це по 
2 пари на першому і 1.5 пари на 
другому. Так продовжувалось до 
1990 року.

У групах технологів та екс-

плуатації читали креслення 

Во-

лодимир Михайлович Старик та 
Михайло Андрійович Бережан-
ський.

 У групах буровиків крес-

лення проводив разом зі Строць-
ким Михайлом Івановичем.

Геологічне креслення вчила 

геологів 

Валентина Володими-

рівна Кузьма.

На викладачів припадало 5 

груп першого і 5 груп другого курсу. Роботи 
було багато. Лаборанти працювали в дві 
зміни, а викладачі проводили консультації і 
приймали графічні роботи часом до 22 го-
дини. 

Зараз картина зовсім інша, вчать крес-

лення тільки на 2 курсі, кіль-
кість годин переполовинена. 
Щоб навчити студента крес-
ленню, перш за все треба роз-
винути в нього бажання, про-
сторову уяву, навчити певних 
правил і законів, відпрацювати 
графіку. Були випадки у старі 
часи: у дівчинки з усіх предметів 
тільки п’ятірки, а з креслення – 
двійки, а юнак мав з усіх предме-
тів двійки, тільки з креслення – 
п’ятірки. Вона пояснює, що ні-
чого не розуміє, а він – що йому 
ця наука легко дається і подоба-

ється. У групі 90-Е-1 вчився Ярослав з Сам-
бірщини. У першому семестрі на його робо-
ти було жах дивитися, дитина не розуміла, 
що олівець треба стругати, непотрібні лінії 
витирати гумкою, працювати акуратно і 
своєчасно здати всі роботи. Цього не було. 
Коли постало питання про оцінку, він, до 
речі, розумів, що вона у нього негативна, я 
його пошкодував  і поставив три. У другому