26

Бухгалтерія

Фінансування господарської діяльно-

сті коледжу забезпечує бухгалтерія. Її 

штат нараховує сім кваліфікованих 

працівників. 

Уже четвертий рік очолює бухгалтерію 

головний бухгалтер 

Гуран Леся Данилівна.

 

Трудову діяльність розпочала в 1990 році 

після закінчення Івано-Франківської,  Ки-

ївської академії педагогічних наук. Про-

йшовши шлях від бухгалтера до головного 

бухгалтера коледжу, Леся Данилівна про-

явила свій професіоналізм. За відносно ко-

роткий період роботи на посаді головного 

бухгалтера зарекомендувала себе кваліфі-

кованим фахівцем, який постійно дбає про 

спільну справу навчального закладу, пере-

ймається всіма проблемами коледжу,тур-

бується про кожного працівника. 

Леся Данилівна Гуран, персонально відпо-

відаючи за цільове використання коштів, 

отриманих з державного бюджету, за по-

дання фінансової звітності відповідно до 

законодавства, забезпечує якісне виконан-

ня своїх власних обов’язків та всіх праців-

ників бухгалтерії.

Своєчасне отримання заробітної плати, 

студентських стипендій, забезпечення фі-

нансування навчально-виховного процесу, 

зміцнення матеріальної бази коледжу – ось 

перелік ще не всіх обов’язків головного бух-

галтера.

Під керівництвом Лесі Данилівни зла-

годжено працює весь колектив бухгал-

терії.  Це працьовиті, розумні і ввічливі 

люди, котрі розпочали свою працю в різні 

роки, зокрема 

Марія Василівна Коцопей 

(з 

1983 року); 

Ірина Володимирівна Стеців 

(з 

1995 року); 

Хоронжак Галина Ярославівна 

(з 1995 року); 

Грицьків Марія Петрівна 

(з 

1999 року); 

Тершак Марія Іванівна

 (з 2014 

року); 

Пурій Марія Петрівна 

(з 2014 року).

Раніше працювали на посаді головного 

бухгалтера 

Ніна Павлівна Драбик

 (з 1995 

по  2013 роки), 

Гінда Уляна Омелянівна

 (з 

1984 по 1995 роки). Протягом багатьох ро-

ків бухгалтером працювала 

Куцмида Ма-

рія Федорівна 

(з 1969 по 1995 роки), а та-

кож Кучма Надія Василівна (з 1981 року), 

Федишин Ірина Ві-

кторівна 

(з 1990 по 

1994 роки), 

Сушинець 

Галина Василівна

 (з 

1991 по 1994 роки).

Честь і хвала цим 

людям за їх велику 

відповідальність,  

принциповість і сум-

лінне ставлення до 

обов’язків, які на них 

покладаються.