259

З особливою повагою згадую чимало 

викладачів технікуму, які мене навча-
ли, зокрема,  

Костомаху І.С.

 (українська 

мова і література), 

Клапатюка І.С.

 (ма-

тематика), 

Петренка О.Ф.

 (креслення), 

Козубського В.П.

 (фізика), викладачів 

спецдисциплін: 

Павловського О.В.,  Сли-

шинського Б.Й., Пугача А.Л., Соколо-
ва М.Д., Попову Н.В. 

(керівник групи) та 

багато інших.

 Після закінчення технікуму (1955 р.) 

випускники групи роз’їхалися по всьому 
колишньому Союзу. Мене і ще 7 випуск-
ників-геологів скерували на роботу у Фе-
одосійську ГПК (геолого-пошукову кон-
тору) Криму (з деякими і досі підтримую 
зв’язки). І з того часу, рівно на 10 років, 
моя дорога розійшлася з технікумом. 
За цей час я відслужив три роки в армії 
(Білорусь), закінчив навчання на нафто-
вому факультеті Львівського політехніч-
ного інституту.

У 1965 році, коли святкували 20 років 

від дня заснування технікуму, я, перебу-
ваючи у технікумі, зустрів свого керів-
ника групи Попову Н.В. (дружину дирек-
тора), яка і запросила мене на роботу в 

технікум. І так з 1 вересня 1966 року я, не обтяжений ще сім’єю, розпочав свою викладацьку 
місію у цьому відомому  на всю Україну та близьке і далеке зарубіжжя технікумі, в якому і пра-
цюю вже 48 років.

Крім викладання дисциплін геологічного циклу, мене призначили в перший рік ще і керівником 

групи 66-Р-2. На перших етапах, не маючи педагогічної освіти, я сам вчився азам педагогіч-
ної справи і вчив та виховував молоде покоління геологів. Утой час у колективі працювало 
багато добрих і досвідчених педагогів, у яких я вчився і з яких я брав приклад. Це, насампе-
ред, такі, як 

Смолякова О.Г., Гамзе Є.П., Попова Н.В., Строцький М.І.

 та інші.

Перших два роки я працював викладачем циклової комісії геологічних дисциплін, згодом 

шість років був головою даної комісії, а з 1974 року по 2010 рік, тобто 36 років завідувачем, 
спочатку – відділення експлуатації і автоматизації, а з 1994 року – завідувачем геолого-ек-
сплуатаційного відділення. Тільки за час роботи завідувачем відділення випущено понад 
4000 молодших спеціалістів.

Серед моїх випускників – лауреати престижних премій, керівники і головні спеціалісти 

геологорозвідувальних і нафтогазовидобувних підприємств та науково-дослідних установ 
України і близького зарубіжжя, педагогічні працівники вищих навчальних закладів, у тому 
числі і рідного технікуму-коледжу. Ось лише деякі імена: Луців Я.К. – кандидат геоло-
го-мінералогічних наук, вчений секретар відділення наук про Землю НАН України, Приходь-
ко В.Л. – кандидат геолого-мінералогічних наук, головний геолог Української геологічної ком-
панії, Штурмак І.Т. – кандидат геолого-мінералогічних наук, начальник геологічного відділу 
НДПІ ВАТ “Укрнафта”, Вантух М.П. – головний геолог НГВУ “Бориславнафтофгаз”, Бод-
лак П.М. – кандидат геолого-мінералогічних наук, головний геолог ЗУГРЕ (західноукраїнсь-
ка геофізична розвідувальна експедиція) та інші. Дуже багато моїх випускників, чимало з 
них на високих посадах, нині працює в республіці Білорусь та, на жаль, у  країні-агресорі РФ.