255

Сосяк Ніна Іванівна

 прибула в технікум у 

квітні 1984 року. Пропрацювала на посаді 

ведучого працівника відділу кадрів 30 років. 

Працьовита, розумна та розважлива. Завж-

ди підтримувала зв’язок з ветеранами праці, 

вболівала за них. Давала мудрі поради коле-

гам, грамотно формувала ділові документи. 

Намагалася підтримувати психологічно 

співпрацівників у важку життєву хвилину. 

Всі, хто її знає, завжди будуть вдячні за лю-

дяність, неупередженість, тактовність. На 

даний час Ніна Іванівна знаходиться на за-

служеному відпочинку. Ми пам’ятаємо спіль-

ні екскурсії до могили Тараса Шевченка у Ка-

неві, по Прикарпаттю та Закарпатському 

краю.

Стангурська Надія Степанівна

 прибула в 

колектив технікуму в квітні 1982 року на 

посаду лаборанта. Брала участь в екскур-

сіях з працівниками та студентами, “при-

ймала життєві настанови” від оточуючих! 

Працьовита, скромна, має свої переконан-

ня. Племінниця знаменитого борця за волю 

України Андрія Мельника. Мабуть, цей дух 

свободи і велика любов до рідної Вітчизни пе-

редались їй.

Старик Володимир Михайлович

 прибув 

у технікум з вересня 1962 року на посаду 

викладача креслення. Цікавий, життєра-

дісний, урівноважений. Патріот, сповідував 

загальнолюдські цінності та християнської 

моралі.

Стецків Ольга Андріївна  прибула в техні-

кум у серпні 1976 року на посаду кастеляна. 

Весь цей час працювала на посаді комендан-

та гуртожитку, чергової на прохідній  гур-

тожитку №2. По-різному було у житті, про-

те Ольгу Андріївну пам’ятають випускники 

як доброзичливу і відповідальну особу. По-ма-

теринськи ставиться до мешканців, дає по-

ради, якщо треба, може і “полякати”.

Сухий Василь Васильович 

прибув на робо-

ту в технікум у квітні 1981 року на посаду 

водія автобуса. Веселий, життєрадісний, 

слухняний – таким його знали колеги по ро-

боті. Любив товариство, передчасно пішов 

з життя. Спочиває на Рогатинській землі 

Івано-Франківської області.

Урбан Ніна Дмитрівна

 прибула в технікум 

у 1987 році на посаду коменданта гуртожит-

ку, життя її не балувало. Має свої  погляди 

на світ довкола. Бере на свої плечі  непосиль-

ну ношу, як для жінки. У побуті життєра-

дісна, товариська, покладиста. На даний час 

працює у сторожовій охороні.

Федис  Володимир Миколайович 

прибув у 

коледж у вересні 1968 року на посаду викла-

дача фізвиховання. Його профіль – волейбол, 

фанат спорту, все своє життя віддав сту-

дентам  технікуму. Був у числі лідерів, які 

здобули перемоги з волейболу по лінії Мініс-

терства нафтової промисловості СРСР се-

ред споріднених навчальних закладів. Його 

поважали та любили в колективі. Пішов з 

життя після тривалої хвороби.

Федишин Галина Павлівна

 прибула в тех-

нікум у 1989 році на посаду прибиральниці. 

До своїх обов’язків ставилась відповідаль-

но. Охайна, з почуттям обов’язку за дору-

чену справу, дисциплінована. Брала участь 

у виборчих комісіях, має свої погляди на 

 суспільно-політичне життя в державі.

Цісельський Олег Володимирович

 прибув 

на посаду вихователя гуртожитку у вересні 

1990 року. Мав хороші задатки до роботи з 

молоддю, ініціативний, життєрадісний та 

задушевний. Перейшов на іншу роботу.

Чумак Маргарита Анатолівна

  прибула в 

технікум у лютому 1978 року на посаду лабо-

ранта. Працювала в методичному кабінеті, 

вела ділову документацію. Скромна, відпо-

відальна, товариська. Такою її пам’ятають 

колеги по роботі.

Чушак Петро Євстахович 

 прибув у техні-

кум у жовтні 1987 року на посаду викладача 

після роботи на Дрогобицькому дослідному 

заводі, де займав  посаду  начальника уста-

новки. Прийнятий досвід передає студен-

там та колегам по роботі. Бере активну 

участь у художній самодіяльності коледжу, 

роботі ансамблю викладачів. Самостійний, 

врівноважений, тактовний.   Любить това-

риство, громадську роботу, студентів.

Цапура Володимир Антонович

 прибув у 

колектив у вересні 1987 року на посаду ви-

кладача допризивної підготовки. Передає 

свої знання з військової справи студентам, 

проте практично відсутня матеріально-

технічна база через антидержавну політику 

попередніх урядів та Верховних Рад України.

Примітка: За режиму радянської влади 

велися практичні заняття з військової під-

готовки із використанням автоматів, піс-

толетів, малокаліберних гвинтівок. Польові 

збори проводились з учнями ІІ курсу на рівні 

зборів у військових частинах, знайомилися з