254

Грабовенський Мирон Григорович

 – керів-

ник фізичного виховання технікуму. Зробле-

но ним багато з питань зміцнення спортив-

ної бази: збудовано легкоатлетичний манеж, 

плавальний басейн, спортивну площадку 

для занять спортом студентам та меш-

канцям мікрорайону. Прибув до нас у верес-

ні 1961 року. Технікум систематично дося-

гає призових місць з волейболу, баскетболу, 

легкої атлетики серед інших споріднених 

навчальних закладів колишнього Союзу. Був 

непосидючий, активний, проявляв особисту 

ініціативу. Таким запам’ятається в пам’яті 

Мирон Григорович.

Гриньків Тарас Йосипович

 прибув у колек-

тив технікуму у січні 1990 року. Мешканець 

с.Довге Дрогобицького району, здобув фах 

водія. Разом з тим вроджені людські якості 

привели його на посаду особистого водія ди-

ректора, автобуса МАЗ. Компетентність, 

тактовність, розуміння субординації, на-

лежна технічна підготовка зробили Тарасу 

той звичайний людський авторитет, за що 

його поважають і за місцем проживання, і на 

роботі.

Грималяк Роман Федорович

 – водій авто-

буса. Прибув у технікум у 1974 році з с.Би-

ків  Дрогобицького району. Часто привозить 

студентів на місця практики, екскурсії. Лю-

бить дисципліну та порядок. Працює у коле-

джі по даний час.

Дмитрик Василь Миколайович 

прибув у на-

вчальний заклад у вересні 1960 року на посаду 

викладача спецдисциплін. За роки Незалеж-

ності України проявив ініціативу проводив 

бесіди з учнями та працівниками на тема-

тику національних символів, патріотизму, 

течій РУХу тощо.

Дондоха Римма Іванівна

 – викладач проце-

сів і апаратів. Вимоглива, знаюча предмет. 

Проте за характером була своєрідна, жор-

стока. На даний час знаходиться на пенсії.

Жгута Роман Іванович

, викладач фізвихо-

вання, Прибув у технікум у грудні 1982 року. 

Товариський, безвідказний, покладистий. 

Брав активну участь у спартакіадах з різ-

них видів спорту, сходженнях на вершини 

Карпат, в екскурсіях. Через погіршення ста-

ну здоров’я покинув колектив.

Заблоцький  Леонтій Давидович 

на поса-

ді викладача фізики працював в колективі 

з вересня 1964 року. Принциповий, філософ-

сько-безкомпромісний, мав свої напрацюван-

ня в питаннях навчальної та виховної робо-

ти, в пізнанні світу. 

Сабат Петро Олексійович 

прибув у верес-

ні 1986 року на посаду викладача фізики. 

Товариський, життєрадісний, з нахилом до 

комерційної діяльності. Зайнявся власним 

бізнесом.

Савчин Михайло Володимирович 

прибув у 

технікум у січні 1984 року на посаду викла-

дача буріння. Незмінний голова профкому 

упродовж  двох  десятиліть. Впливає на різ-

ні ситуації в колективі як член адміністра-

тивної ради коледжу. Довготривалий час ви-

конував обов’язки голови дільничної комісії, 

був заступником директора з навчально-ви-

робничої роботи. Продовжує навчати сту-

дентів “бурової справи”.

Саламін Володимир Петрович

, водій автобу-

са. Працював у колективі з червня 1975 року. 

За характером життєрадісний, товариський, 

доброзичливий, безвідмовний. Досконало знав 

автомобільну техніку. Виконував безліч зая-

вок на екскурсії, практики усіх видів. Брав ак-

тивну участь у житті колективу.

Симович Неля Василівна 

прибула на посаду 

лаборанта в січні 1980 року. Відповідальна, 

комунікабельна, доброзичлива. Такою її зна-

ють колеги по роботі. На даний час знахо-

диться на заслуженому відпочинку.

Сокол Володимир Іванович

 – викладач фіз-

виховання, баскетболіст. Прибув у техні-

кум у вересні 1965 року. Напористий, това-

риський, комунікабельний. Учасник багатьох 

“вилазок” по Дністру, завзятий рибалка. 

Улюблене місце відпочинку Сколівські Бески-

ди. Працює по даний час на займаній посаді.

Сокульський Йосип Анатолійович

 (у побу-

ті пан Юзик). Почав працювати в технікумі 

з березня 1977 року. За цей час йому довелося 

багато виконувати різних робіт. Мав дещо 

“важкий” характер, проте вмів робити все. 

Часто допомагав у підготовці до виборчих 

компаній, забезпеченні аудиторій партами, 

навчальними стендами, у роботі предмет-

них гуртків та технічної творчості.

Солтис Ігор Григорович 

розпочав свою ді-

яльність у вересні 1962 року на посаді ви-

кладача фізвиховання. Організовував дні оз-

доровчого бігу, “Дні вихідного дня”, у парку 

ім.Богдана Хмельницького, “Новонародже-

них”, “вилазки на лижах”, екскурсії в Карпа-

ти. На даний час Ігор Григорович на заслуже-

ному відпочинку.