253

Раківська Євстахія Іванівна

 прибула в ко-

лектив у квітні 1988 року на посаду гарде-

робниці. На даний час працює черговою гур-

тожитку №2. До своїх обов’язків ставиться 

з почуттям відповідальності. Комунікабель-

на, працьовита, життєрадісна.

Рябченко Олександра Яківна

 працювала в 

колективі з 1966 року на посаді методиста, 

здійснювала утиски на викладачів, які мали 

свою думку. Відправлена на пенсію.

Лобойко Валентина Анатоліївна

 – викла-

дач французької мови. Намагалася передати 

студентам за допомогою свого предмету 

знання про державу Францію, її столицю, на-

вчала навикам діалогу, розповідала про кла-

сиків світової літератури, ескадрилью “Нор-

мандія – Неман”, творчість Сен де Екзюпері, 

Оноре де Бальзака, Гі де Мопасcна та інших. 

Була доброзичливою людиною, а останні 

роки свого життя присвятила дітям шкіл 

сіл регіону, які її сприймали дуже активно, 

задушевно.

Багній Людмила Олександрівна

, 1950 р.н. 

Усе своє життя працювала лаборантом ка-

бінету бурових розчинів. Її знають як відпові-

дальну, покладисту людину. Завжди допома-

гала студентам у проведенні лабораторних 

робіт, підготовці та оформленні їх. Додат-

ково виконувала різні громадські доручення.

Білоус Віталій Васильович

 – викладач бу-

ріння свердловин. Любив жартувати, мав 

улюблені “перлини”, якими користувався при 

опитуванні: “Ти такий темний, як три пив-

ниці вкупі”, звертався “братино”, умів ціну-

вати студента, готував собі зміну з числа 

випускників – ним став Федик Остап Ми-

хайлович. У “спогадах” проходили зустрічі 

з колегами по роботі, при цьому пригадував 

найкумедніші історії. У технікумі працював 

з 15.02.1966 року.

Бережанський Михайло Андрійович

 був ви-

кладачем електротехніки, любив співати і 

не раз їздив “співати” до бювету мінераль-

них вод у Трускавці, брав участь в ансамб-

лі викладачів технікуму “Залицяльники”. 

У технікумі працював з 01.09.1968 року.

Бокало Степан Іванович

 – викладач екс-

плуатації. Мав проблеми з зором, через що 

хлопці “боялися” сідати в його авто, співав в 

ансамблі “Залицяльники” та їздив в Труска-

вець з колегами на “хорові” співи. Був поза по-

літикою технікуму. У технікумі працював з 

15.06.1966 року. 

Васильків Галина Володимирівна

 працюва-

ла в технікумі з 05.10.1976 року на посаді ви-

хователя. Багато свого часу віддавала меш-

канцям гуртожитку, підказувала “чужим” 

дітям правильну дорогу життя, присвяти-

ла себе і своє життя людям, за що вони їй 

будуть завжди вдячні. Тепер пенсіонер.

Васьків Федір Миколайович

 01.11.1983 року 

прибув у колектив на посаду слюсаря. Вико-

нував різну роботу і його поважали та люби-

ли. Колишній військовий, мав такт у розмові 

з людьми, дорожив своєю честю, так і вихо-

вував інших, з ким спілкувався. Умів знайти 

спільну мову в колі друзів, адміністрації, ви-

кладачів. Пам'ять про нього буде завжди в 

тих, хто його знав.

Венц Тетяна Євстахівна

 прибула до нас 

у 1983 році на посаду лаборанта. Життя 

складалося по-різному, проте людяність, до-

брозичливість та розумові здібності завжди 

були притаманні цій дівчині. Вона знайшла 

своє щастя за кордоном. 

Владика Василь Михайлович 

прибув у тех-

нікум 03.09.1973 року з с. Болехівці на посаду 

майстра бурової установки. Життя не раз 

його кидало в “польові умови”, створювало 

дискомфорт, проте Василь Михайлович від-

значив своє 60-ліття і продовжує працюва-

ти на довіреній йому установці. Тихий, спо-

кійний, врівноважений. Таким його знають 

колеги по роботі. 

Гасюк Ірина Теофілівна

 прибула до нас поса-

ду лаборанта в 1983 році. Ніби у вир новизни 

ввійшла Ірина до колективу: виборча дільни-

ця, робота у профкомі працівників, виконан-

ня обов’язків в кабінетах фізики, підготовка 

до практичних занять – далеко не повний 

перелік обов’язків. Робота відповідальним 

працівником приймальної комісії технікуму 

(коледжу) – це іспит на зрілість. Такою у нас 

знають Ірину Теофілівну. Вона продовжує і 

надалі правдиво служити людям, студент-

ській молоді та працівникам.

Городечний Іван Ярославович

 – прибув на 

посаду коменданта у 1983 році. Багато осо-

бисто працював над тим, щоб було куди по-

селяти студентів, використовував активно 

для цього всі можливості: господарську ча-

стину, студраду та працівників гуртожит-

ку, шукав підтримки в дирекції. Мав свої 

методи впливу на мешканців. Жартівливий, 

має почуття відповідальності. Знаходиться 

на пенсії за станом здоров’я.