251

цього світу. Походить з давнього роду Ні-

миловичів, який мешкав по вул.Стрийській 

м.Дрогобича.

Капко Любомир Григорович

 прибув у наш 

навчальний заклад у лютому 1974 року. 

Працював майстром, старшим майстром 

цеху буріння, успішно виконував практич-

ні замовлення для структурно-пошуково-

го буріння, допомагав дирекції зміцнювати 

матеріально-технічну базу. Неодноразово 

здійснював цікаві поїздки на Херсонщину за 

помідорами, у господарства області  для за-

безпечення працівників продуктами харчу-

вання  та в підготовці до зими. Продовжує 

працювати в системі потреб навчального 

процесу. У позаурочний час багато віддав 

бурові та реконструкції церкви Спаса, що 

по вул.Стрийській, виконував функції від-

повідального за будівельні  роботи, впоряд-

кування подвір’я, покриття церкви. Співає 

в церковному хорі, відповідає за озвучення 

Служби Божої тощо. Технічно грамотний 

спеціаліст.

Кузьма Валентина Володимирівна

 працю-

вала на посаді вихователя, викладача геодезії 

з січня 1963 року. Працьовита, відповідаль-

на, любить студентську молодь. На даний 

час знаходиться на заслуженому відпочинку.

Кулик Оксана Василівна

 працювала в тех-

нікумі на посаді вихователя гуртожитку №2 

з травня 1982 року. Багато часу віддавала 

молоді, яка проживала в гуртожитку, прово-

дила численні тематичні вечори з мешкан-

цями. Любила свою роботу, доброзичлива, 

підкреслювала завжди свою жіночість.

Куцмида Марія Федорівна

 – прибула в тех-

нікум на посаду бухгалтера в 1969 році. За 

час роботи проявила багато людських яко-

стей: працьовитість, терпимість та кому-

нікабельність. На даний час знаходиться на 

заслуженому відпочинку.

Кучма Надія Василівна

 прибула на посаду 

бухгалтера у серпні 1981 року. Брала актив-

ну участь у громадському житті колекти-

ву, у складі учасників екскурсій, турпоходів. 

Її поважали, любили. Життя спрямувало її 

на нову роботу, проте всі, хто її знав, пам’я-

тають Надію життєрадісною, усміхненою, 

веселою.

Лемех Галина Борисівна

 прибула в техні-

кум у серпні 1962 року на посаду викладача 

математики. За час своєї діяльності про-

явила себе принциповою щодо учнів. Намага-

лася передати свої знання та досвід іншим. 

Багато уваги приділяла індивідуальній робо-

ті як керівник групи, математик. Мала свої 

світоглядні позиції.

Матковська Романна Михайлівна 

працю-

вати розпочала в технікумі на посаді лабо-

ранта з вересня 1983 року. Багато років пра-

цювала у відділі кадрів. Характеризувалася 

Романна Михайлівна добротою, яка з неї 

прямо випромінювалася, здатністю брати 

на себе відповідальність за інших, високою 

працездатністю. На даний час Романна Ми-

хайлівна знаходиться на заслуженому відпо-

чинку. Її пам’ятають ті, з ким вона працю-

вала поруч.

Мельничук Ольга Іванівна 

прибула у тех-

нікум на посаду викладача у серпні 1968 

року. За час роботи Ольга Іванівна проя-

вила себе як скромна, розумна, національно 

свідома особистість. Уміння відстоювати 

своє, рідне за тих умов праці, не завжди є 

зрозумілим нинішньому поколінню. Навчала 

дітей високим моральним якостям людини. 

На даний час Ольга Іванівна на заслуженому 

відпочинку.

Михайлишин Ілля Степанович

 прибув у 

технікум у 1983 році в осінню пору. Має за-

датки до художнього читання, участі у гро-

мадському житті (від рядового члена проф-

спілки до голови профкому), брав участь у 

“Вертепі”, ведучий на ювілейних і тематич-

них вечорах. Як викладач домігся висот “ме-

тодиста”. Постійно у творчому пошуку.

Михаць Михайло Іванович

 прибув у тех-

нікум на посаду майстра. Успішно займав-

ся сантехнічними роботами, навчальний 

заклад завжди був готовий до зимових умов 

експлуатації ще й при наявності двох гур-

тожитків на 950 місць. Безвідмовний, пра-

цьовитий, знаючий свою справу фахівець. 

Таким будуть пам’ятати його працівники 

та студенти технікуму, його випускники.

Мундяк Євген Іванович

 прибув у наш на-

вчальний заклад у вересні 1964 на посаду ви-

кладача. Принциповий, з почуттям відпо-

відальності за доручену справу. Студенти 

дещо “боялися” його методів роботи, але з 

роками все ставало на своє місце, формував-

ся хороший корпус інженерів, технічно гра-

мотних фахівців. Через роки згадується це 

все по-своєму .

Настьошин Євген Дмитрович

 прибув у 

технікум у листопаді 1978 року на посаду ви-