25

ваючи знання навіть заочно, до навчання 

ставилися дуже скрупульозно. 

У 1994 році посаду заввідделення зайняв 

Антон Миколайович Кабин

, людина з чудо-

вим творчим потенціалом і відповідальні-

стю. Працював Антон Миколайович аж до 

1999 року.

З 1999 року заочне відділення очолив мо-

лодий, енергійний, розумний викладач іс-

торії , а ще за фахом і математик, 

Василь 

Іванович Хомич

. На цій посаді він працю-

вав до 2012року. 

На даний час відділенням з 2014 року за-

відує 

Василь Іванович Зінкевич

Пліч-о-пліч протягом усіх років роботи 

разом із завідувачами відділення працюва-

ли методисти і лаборанти.

Зокрема з 1964 – 1978 рік методистом 

працювала 

Алла Максимівна Хоменко

.

У 1978 році на посаду методиста при-

йшла працювати 

Ірина Іванівна Тиха

. І 

працювала до 1985 року.

У 1985 році методистом була призначена 

Ганна Василівна Набитович

, яка працює і 

зараз.

Лаборантами у різні роки працювали: 

Нечипір Л., Савчук І.В., Видякіна Л.М.,     

Нагорна Н.А., Бабец Л.В., Біла М.І., Кули-

нич І.Д.

На відділенні працювали викладачі: 

За-

харян Р. С., Лобанова Л. В., Демченко Г. А., 

Шарій О. І., Корнілов В. О., Авекіна Н. Д., 

Гурьба П. К., Гаврилова В. Л., Лобанов В. В., 

Куземко В. М., Лев К. М., Мельник А. О., 

Харчиков П. К., Банніков Е. Б., Чмут Н. В., 

Качур В.В., Михайле-

вич В. Й., Пайкум М. Д., 

Сидоряк І. А., Нечи-

пір Е. І., Мельничак П. П., 

Бордуляк  Т.

Сьогодні заочне відді-

лення є потужним підроз-

ділом. За весь період ро-

боти цей відділ випустив 

6273 випускники, крім 

того вечірнє відділення 

підготувало 217 студен-

тів, Долинський і Бори-

славський філіали – 418 

студентів. На базі від-

ділення діє така форма 

навчання, як екстернат. Завдяки цій фор-

мі 1350 студентів отримали дипломи за 

короткий термін навчання.

За заочною формою навчання мають 

змогу навчатися ті, що працюють. Відда-

ючи себе праці і здобуваючи освіту на за-

очному відділенні, отримують дипломи не 

тільки українці,  але й білоруси, росіяни.

Заочне відділення під керівництвом Ва-

силя Івановича Зінкевича  працює на повну 

потужність, дбаючи про знання своїх сту-

дентів, їх загальну культуру, вихованість 

і громадянську позицію. На відділенні пра-

цюють викладачі з високим рівнем освіти, 

забезпечуючи свої дисципліни методичним 

матеріалом, унаочненням, підручниками. 

Проводяться методичні семінари, ведеть-

ся виховна робота та інші заходи навчаль-

ного процесу.

Велику організаційну роботу разом із зав-

відділенням Зінкевичем В.І. веде і Г.В. На-

битович. Ось уже 32 роки ця енергійна, 

весела вдачею, розумний та ініціативний 

методист, виконуючи  свої  безпосеред-

ні  обов’язки,  надає потенційну  допомо-

гу кожному викладачеві, котрий працює у 

групах заочного відділення. Ганна Василів-

на багато сил віддала цій роботі. Завдяки 

їй кабінет, у якому розміщене відділення, 

має красивий дизайн, завжди тут чисто 

і затишно. Тисячі студентів згадують 

Ганну Василівну добрими словами, бо її чуй-

ність і доброта допомагали їм долати вер-

шини нелегкої науки.