248

принциповий. У числі перших крокував з 

синьо-жовтим стягом по Києву. Очолював 

раду трудового колективу, займався “лю-

страцією” в колективі ще у 90-і роки мину-

лого століття. Любив співати, відвідував 

репетиції художньої самодіяльності техні-

куму. Поважав традиції галичан, був у числі 

перших борців за Незалежну Україну. Перед-

часно пішов з життя у вічність.

Скорик Роман Осипович

 працював у тех-

нікумі з 19.02.1979 року. Доброзичливий, від-

повідальний, з почуттям обов'язку, керівник 

початкової військової підготовки. Студен-

ти його любили. Він передавав свій прак-

тичний військовий досвід. Виховував двох 

синів – у майбутньому офіцерів. Не ховався 

за спинами начальників. Син (старший) був 

у Афганістані, пройшов школу мужності. За 

військовим фахом – сапер. Розмінував більше 

десяти тисяч вибухонебезпечних зарядів.

Снігур Марія Павлівна

 в технікумі з 

01.09.1961 року на посаді викладача мате-

матики. У своїй роботі досягла високих 

показників – стала заслуженим вчителем 

Української РСР. Доброзичлива і в той же 

час принципова. Навчала студентів жит-

тя, вчила переборювати труднощі. Марія 

Павлівна проводила заняття на високому 

професійному рівні. Життєрадісна, актив-

на в громадській роботі – такою її знають 

випускники та колеги по роботі. Працюючи 

зі студентським колективом, завжди від-

стоювала студента, на той час учня, тех-

нікуму. Її знають не тільки в Україні, але і за 

її межами, завдяки  вдячним  випускникам.

Сосяк Ніна Іванівна 

працювала в коледжі з 

04.04. 1984 року на посаді провідного фахівця 

відділу кадрів. Розумна, розважлива, терпля-

ча працівниця. До своїх обов’язків ставилася 

з відповідальністю. Користується автори-

тетом серед працівників коледжу за своєчас-

ну пораду, моральну підтримку та чуйність. 

Виховала двох дочок, дочекалася онуків. Зі 

студентами співпрацює тактовно, з пова-

гою. Її завжди згадують з пошаною у різних 

структурних підрозділах.

Сторонський Мирон Миколайович

 пра-

цює в технікумі з 10.10.1964 року на посаді 

викладача. Висококваліфікований спеціа-

ліст нафтової справи. Уроки проводить на 

високому професійному рівні. Має повагу від 

студентів за об'єктивність оцінювання, 

високу культуру поведінки, доступність ви-

кладання предметів: “Бурмашини”,  “Бурове 

обладнання”. Є співавтором книжки "Типо-

вые задачи и рассчёты в бурение", яка мала 

успіх серед студентської молоді. Протягом 

певного часу займав відповідальну посаду – 

заступник директора з навчальної роботи.

Стоянська Наталія Михайлівна

 працюва-

ла в технікумі з 15.08.1986 року. Викладала 

економічні дисципліни. Доброзичлива, врів-

новажена, з почуттям обов'язку працівни-

ця. Вміло контактувала зі студентами та 

колегами по роботі. Любила порядок в кабі-

неті, брала участь у громадському житті. 

Завжди була у пошуку новинок, прививала 

студентам економічне мислення. Передчас-

но пішла з життя. Вона надовго залишить-

ся в пам'яті випускників.

Сусюк Олександр Олексійович

 прибув у 

технікум 01.09.1977 року. Високоосвічений, з 

двома університетськими дипломами, філо-

лог, українознавець, патріот. Пишався сво-

їми набутими знаннями, намагався переда-

ти їх учням технікуму та інженерам. Мав 

неодноразові хвилювання за виклики в КДБ 

через окремі національні прояви студен-

тів та патріотизм у коледжі. Займав різні 

громадські посади в колективі. Був у складі 

робочої делегації у м.Волгограді в технікумі 

газової промисловості Російської Федерації. 

Мав нагоду приймати делегації з Середньої 

Азії, Прибалтики, Республіки Польща. Това-

риський, комунікабельний, творчий. Перед-

часно пішов з життя. 

Суха Світлана Михайлівна

 прибула у на-

вчальний заклад з 02.10.1967 року. За час 

роботи показала себе працьовитою, відпо-

відальною особою. Старалася для студен-

тів та викладачів з питань виготовлення 

першого паспорту, прописки, постановки на 

облік та зняття з нього. Спільно з головою 

профкому студентів 

Мелевич Мирославою 

Михайлівною

 проводила тематичні вечори 

"Запитань і відповідей” з нагоди вручення 

паспортів з участю працівників паспорт-

ного столу, юстиції, суду, прокуратури, 

керівників міліції м. Дрогобича. Така діяль-

ність дозволяла глибше пізнати діючі зако-

ни, сприяла профілактиці правопорушень у 

технікумі. Світлана Михайлівна і сьогодні є 

бажаним гостем у колективі.

Сухий Василь Васильович

, водій автобуса. 

Прибув до технікуму на роботу 06.04.1981 

року, коли зміцнювалася його матеріаль-