24

кому якісь дані потрібні з особової спра-

ви. І завжди тут усіх приймуть спокійно, 

врівноважено пояснивши, порадивши.

У різні роки відділ очолювали порядні, 

чесні і справедливі працівники. Сьогодні за-

відувачем кадрами в коледжі працює 

Тарас 

Михайлович Савшак

 – людина з врівнова-

женим характером, спокійна і особливо ко-

ректна. Тарас Михайлович здобув освіту у 

ДДПУ ім. Івана Франка в 1996 році за спе-

ціальністю: історик, викладач російської 

мови. Незважаючи на те, що Тарас Ми-

хайлович працює дуже мало часу в коледжі 

(з жовтня 2014 року), він обізнаний фахі-

вець, дуже добре орієнтується в кадрових 

питаннях, чітко і послідовно виконує свою 

роботу. Ввічливий, спокійний, до всього 

підходить виважено.

Разом з Тарасом Михайловичем працю-

ють дві милі молоді жінки. Це – 

Марія 

Василівна Безик

 – старший інспектор та 

Оксана Григорівна Ілик

 – юрист. До речі, 

обидві колишні наші студентки. Обидві  

добре справляються зі своїми службовими 

обов’язками. Завжди усміхнені, ввічливі, 

вони приходять на допомогу тим, хто до 

них звертається. Ще тільки почали пра-

цювати, але вже можна зробити висновок, 

що з них будуть справжні професіонали. 

Хочеться особливо добрим словом згада-

ти 

Ніну Іванівну Сосяк

, яка донедавна за-

відувала відділом кадрів. Ніні Іванівні при-

таманні такі риси характеру, як доброта, 

людяність, порядність, відмінне знання 

своєї справи, вона несла цю велику відпові-

дальність своєї посади протягом 30 років . 

Зовсім молодою, після закінчення Київсько-

го педагогічного інституту ім.Драгомано-

ва, прийшла Ніна Іванівна на цю відпові-

дальну посаду. За ці роки здобула повагу 

серед колег, авторитет зі сторони адміні-

страції.   З Ніною Іванівною протягом ба-

гатьох років працювала Рома Михайлівна 

Матковська – людина, як у народі кажуть, 

виткана з доброти. Першим начальником 

відділу кадрів ще в далекі роки становлен-

ня технікуму був 

Л.В.Погодін

. Пізніше від-

діл очолила 

Віра Василівна Маряк

. Згодом 

– 

Олександра Яківна Рябченко, Марія Гри-

горівна Лапшина. 

Інспекторами у відділі 

працювали 

Кулиняк Раїса Сергіївна, Сосяк 

Оксана Григорівна, Коцопей Марія Іванів-

на, Пагута Ілона Ігорівна.

Усі ці люди з великим почуттям обв’язку, 

відповідальні і чесні, віддавали свої сили, 

вміння, знання на благо коледжу, принося-

чи користь людям. Окрім відділу кадрів, 

у коледжі працює й архів, де багато років 

працювала  

Брандибура Катерина Мико-

лаївна

, а сьогодні там працює 

Марія Пав-

лівна Синюк.

 

Хорошими словами хочеться згадати і  

паспортистів – 

Суху Світлану Михайлів-

ну 

та

 Рихтицьку Ганну Василівну. 

Заочний відділ

У 1958 році було відкрито заочне відділен-

ня, на якому велась підготовка фахівців зі 

спеціальностей “Буріння нафтових і газо-

вих свердловин”, “Експлуатація нафтових 

і газових свердловин”, “Обслуговування на-

фтових і газових промислів” та “Хімічна 

технологія нафти і газу”.

У 1959 році був відкритий Долинський фі-

ліал вечірнього відділення, на якому прово-

дилась підготовка спеціалістів зі спеціаль-

ностей: “Експлуатація нафтових і газових 

свердловин”, “Обслуговування нафтових і 

газових промислів”. 

В.о. завідувача Дрогобицького вечірнього 

відділення з 1953 року працювала 

Андрей-

чук Н.Ф.

 З 1954 року прийшов на цю посаду 

Русавський Б.Г.

, а потім з 1954 року знову 

повернулася Андрейчук Н.Ф. Завідувачами 

вечірнього відділення м. Борислава працю-

вали 

Кириченко П.А.

 і 

Першина А.В. 

з 1957 

по 1958 рік.

Протягом 1958 – 1965 років завідува-

чем заочного відділення працювала 

Ярош 

(Кушнір) Марія Іллівна

. Поряд з нею пра-

цювала 

Першина А.В.

, яка була завідува-

чем вечірнього відділення. 

З 1965 року заочне відділення очолив 

Ярослав Миколайович Підцерковний

, фізик 

за фахом, очолював заочне відділення май-

же 30 років. Розумний, стриманий, він умів 

створити атмосферу доброзичливості і 

відповідальності, тому студенти, здобу-