23

нові підрозділи та робочі групи: інформа-

ційно-комп’ютерний центр, моніторинго-

ва група, школа молодого викладача, пси-

хологічна служба.

Уже сама назва центру говорить про те, 

що робота цього підрозділу дуже потрібна 

і вагома, бо ж недаремно в народі кажуть: 

“Хто володіє інформацією – володіє сві-

том”.

Керівником інформаційно-комп’ютерно-

го центру було призначено молодого, але 

ерудованого провідного фахівця – 

Хомоша 

Юрія Степановича

. Незважаючи на те, що 

працює лише другий рік, Юрій Степанович 

проявив себе дуже ініціативним, розумним  

і працьовитим, бо  ж  попри таку кропіт-

ку діяльну роботу Юрій Степанович ще й 

відповідальний секретар приймальної ко-

місії. Навчався в Дрогобицькому педагогіч-

ному університеті ім. Івана Франка на фа-

культеті менеджменту та маркетингу, а 

пізніше  в аспірантурі Східноукраїнського 

національного університету ім. В.Даля 

м. Луганськ. У березні 2011 року захистив 

дисертацію та здобув науковий ступінь 

кандидата економічних наук, має вчене 

звання доцента кафедри економічної кібер-

нетики та інноватики ДДПУ ім.І.Франка. 

За плечима цього молодого спеціаліста 

великий обсяг роботи, велика трудова ді-

яльність, бо працював інженером-програ-

містом І категорії комп’ютерного центру 

факультету менеджменту та маркетин-

гу ДДПУ ім. Івана Франка, викладачем ка-

федри курортного менеджменту, старшим 

викладачем та доцентом кафедри еконо-

мічної кібернетики та інноватики. А ще 

у Юрія Степановича 38 публікацій, з них – 

34 наукового та 4 навчально-методичного 

характеру, в тому числі і 9 у фахових ви-

даннях України. Сфера наукових інтересів: 

дослідження стратегії розвитку екологіч-

ної культури промислових підприємств, 

інформаційні системи та технології в 

економіці та управлінні. Поруч з Юрієм 

Степановичем у підрозділі працють та-

кож відповідальні, ініціативні і творчі 

спеціалісти 

Богдан Ілліч Михайлишин 

та Василь Васильович Белз.

Відділ кадрів

На відділ кадрів у ни-

нішніх умовах покладено 

цілу низку функцій, зокре-

ма реалізація ефективної 

політики з використан-

ням найновіших кадрових 

технологій шляхом мо-

тивації праці, досягнен-

ня максимальної віддачі 

від кожного працівника. 

Забезпечення за допомо-

гою ефективного підбору 

кадрів максимальної про-

дуктивності праці, забез-

печення прав пільг і гарантій працівників, 

оформлення й облік особового складу, орга-

нізація професійного навчання робітників 

і постійного підвищення кваліфікацій про-

фесійних фахівців, контроль за станом 

трудової дисципліни – це все робота пра-

цівників відділу кадрів.

Відділ кадрів – початкова точка діяль-

ності кожного працівника коледжу. Тут 

починається перший день перебування в 

коледжі, і від того, як вас зустрінуть тут, 

мабуть, і залежить подальша думка і про 

майбутнє місце праці.  

А тут зустрічають з радістю. 

Просторий кабінет у дві кімнати, світ-

лий і красиво обставлений , вносить осо-

бливий затишок і в душі тих, хто тут 

працює, і тих, хто заходить у справах. 

Сюди йдуть і студенти. Кому довідку,