214

Володимир Павлович Козак, славний син України, путівку і життя якому теж дав Дрого-
бицький нафтовий технікум. 

Працею звеличений

Чирвон Михайло Онисимович 

народився у 1932 

році в селі Качаново Гадяцького району. Після за-
кінчення Качанівської школи продовжив навчання 
у Роменському ФЗО за фахом бурильника, по закін-
ченні якої відслужив у лавах Радянської Армії. Ми-
хайло відчував, що його місце там, де підіймають-
ся в небо вишки бурових, вгризаються в земні на-
дра потужні долота бурових установок. Радісні й 
хвилюючі вісті з рідного села з новою силою пробу-
дили тверде бажання, адже як не дивуватись і не 
радіти: навколо села Качанове працюють польові 
геологи, картографи, структурно – розвідувальні 
партії, щоб відшукати величезні запаси нафти, 
які тисячоліттями ховала від людських очей тов-
ща земної кори. Саме з розвідниками у 1951 році 
розпочав свою трудові біографію демобілізований 
Михайло Червон.

З листопада 1956 року Михайло працює в Мирго-

родській конторі буріння помічником бурильника. 
Нова робота захопила, поглинула.

Минав час, Михайло Онисимович працює опе-

ратором Глинсько-Розбишівського нафтопромислу та бездоганно виконує свої обв’язки. 
Незабаром йому запропонували ще відповідальнішу роботу – помічника майстра по видо-
бутку нафти. Тут вже потрібно обслуговувати не одну, а десять, п’ятнадцять і більше 
свердловин.

3 серпня 1960 року Михайло Онисимович – майстер цеху підземного ремонту свердло-

вин нафтопромислового 
управління “Радченко-
во”. Бригада, очолювана 
ним, неодноразово отри-
мувала перехідний Чер-
воний прапор та звання 
бригади комуністичної 
праці. Ім’я майстра за-
несене в Книгу пошани 
нафтоуправління  “Рад-
ченково”.

Без відриву від вироб-

ництва у 1969 році Чир-
вон М.О. закінчив Дрого-
бицький нафтовий тех-
нікум за спеціальністю 
“Експлуатація нафто-
вих і газових свердловин”.

З вересня 1970 року він призначений майстром під зем ного ремонту свер дло вин нафтови-

добувного управління “Полтаванафтогаз”.