21

студентів  і викладачів. Завжди попереду, 

завжди в праці, завжди у пошуку нових під-

ходів до роботи, інновацій у викладанні, 

вона особлива в усьому.

Яців Тарас Володимирович,

завідувач механіко-експлуатацій-

ного відділення

Одним із кращих відділень у коледжі є від-

ділення, яким керує Тарас Володимирович 

Яців, колишній аспірант Івано-Франків-

ського національного технічного універси-

тету нафти і газу, викладач І категорії; 

молодий, ініціативний, організований ад-

міністратор. За плечима Тараса Володи-

мировича Дрогобицький механічний тех-

нікум та Івано-Франківський інститут 

нафти і газу, посада інженера та началь-

ника лабораторії на Дрогобицькому до-

лотному заводі.

У коледжі – з 2005 року.

За короткий термін – всього 5 років – зу-

мів завоювати авторитет і став завіду-

вачем відділення. Попри велику роботу на 

відділенні Тарас Володимирович викладає 

ще й спецдисципліни: двигуни внутрішньо-

го згоряння, нафтопромислові машини і ме-

ханізми. Постійно знаходиться в центрі 

студентської молоді коледжу, прищеплює 

любов до майбутньої професії, забезпечує 

високий рівень власної роботи та роботи 

відділення. Неабияку допомогу надає керів-

никам груп, котрі працюють на відділенні, 

працюючи в тісному контакті з ними. 

Тарас Володимирович – ініціатор нових 

ідей і планів на майбутнє, що визрівають, 

бореться за високу успішність на відділен-

ні, котрим керує.

Андибур Андрій Петрович,

завідувач геолого-бурового відділення,

викладач вищої категорії

Очолює відділення з 2012 року.

Працюючи викладачем економічних дис-

циплін,  Андрій Петрович зарекомендував 

себе як чудовий викладач, умілий керівник 

групи. Надзвичайно організований адміні-

стратор, сумлінний працівник, прекрас-

ний фахівець. Завжди стриманий, він уміє 

тримати все відділення у полі зору.

Андрій Петрович закінчив Дрогобицький 

державний педагогічний університет. У  

коледж прийшов у 2000 році. Педагогічний 

стаж 14 років. Викладач вищої категорії. 

Навчався в магістратурі Івано-Франків-

ського національного технічного універси-

тету нафти і газу, закінчив аспірантуру, 

працює над дисертацією на тему: “Дер-

жавно-приватне партнерство в забезпе-

ченні підприємств нафтогазової галузі 

українськими компетентними людськими 

ресурсами”. Сфера наукової діяльності Ан-

дрія Петровича – це близько 20 друкованих 

праць, до речі, і у вітчизняних, і в інозем-

них виданнях. У часи свого відпочинку від 

роботи Андрій Петрович любить займа-