202

Народився Мирослав Лунів у 1952 році в с. Глибівка Богородчанського району Івано-Фран-

ківської області. Після закінчення 8-річної школи в 1967 році вступив на навчання до Дро-
гобицького нафтового технікуму. З 1970 по1971рік проходить виробничу практику в Ше-
белинському УБР. У 1971 році захищає дипломний проект і за направленням зарахований 
слюсарем-вишкомонтажником  3 розряду в Шебелинське УБР. Рано пізнав важку працю. 
Через рік, у червні 1972 року, він уже був виконробом. У 1973 році переходить на роботу в 
ПУБР. У періоді з 1973 по 1975рр. усі роботи по будівництву бурових верстатів, бурінню. 
газових свердловин і постачанню ведуться під контролем керівництва Шебелинського УБР.

З 1 січня 1975 року ситуація змінюється. Усі ро-

боти по будівництву бурових ведуться ПУБР са-
мостійно, під керівництвом начальника УБР Гре-
бенюка С.І. та головного інженера Зайця М.М. 
За короткий термін змонтовані бурові верстати 
марки “УралмашЗД” і розпочато буріння на сверд-
ловинах № 104 Опішнянське ГКР, № 81 Солохівське 
ГКР, № 106 Машівське ГКР, № 50 Гадяцьке ГКР, 
№ 6 Руновщацьке ГКР. У цей період ведеться робо-
та по організації вишкомонтажних бригад у Пол-
таві – ВМБ    № 1 і ВМБ № 2, в смт. Опішня – ВМБ 
№ 3, у м. Гадячі ВМБ № 4. Гадяцька бригада част-
ково працює у с. Сенча, ЛРІТС.

Спеціально підготовлених спеціалістів ката-

строфічно не вистачало. Людей брали з усіх ре-
гіонів СРСР. Молоді хлопці поступали на роботу 
після служби в армії. Заняття часто проводили-
ся безпосередньо на місцях. Пізніше людей почали 
направляти на навчання в Полтавський, Пирятин-
ський, Червоно-Донецький навчальні комбінати, і справи пішли.

Велику практичну роботу з колек-

тивом  проводили   бригади   Бут-
ко В.Д. (нині покійний), Федюк М.М. 
(Опішня), Зінченко М.З. (Сенча), 
виконроб Гук А.Й. (випускник ДНТ), 
Федоряка Г.Г. (м. Лихвиця), Олій-
ник В.О.(м. Полтава). Виконробом 
працював Берчак М.М. Нині Михай-
ло Михайлович Берчак працює на-
чальником БВО ПВБР.

Вишкомонтажники у  своїй важ-

кій справі не були одинокими. Їм 
допомагали буровики, керівники під-
розділів, начальники бурових Накут-
ний П.І., Похідняк І.Г., Пірус С.П., 

Іванюта М.І., Гержа П.І., з Лихвацької РІТС Стеблина В.В., Попівнич Й.Г., керівники ПВБР 
Степаненко В.М., Гальченко В.І., Андрусів В.А., Полюк П.С. Добрих слів заслуговують фа-
хівці Заїка В.А., Пустовий О.О., Сандул В.Й., Троцький В.І., Барський В.Є., Предчук І.П., 
який нині працює головним механіком ПВРБ. Але монтажники його добре пам’ятають на 
посаді начальника ВМЦ.

Багато років, точніше все життя, плідно працював у вишкомонтажній справі   Гаврилов 

В.І., почавши свою діяльність з простого вишкомонтажника, і дійшов до начальника цеху. 
До цієї нелегкої справи приклав свій багатий виробничий досвід Кнап О.Й.