20

Петро Степанович – викладач-професіо-

нал. Він цікаво і доступно подає матеріал 

дисципліни, котру викладає студентам – 

“Буріння газових і нафтових свердловин”, 

вміє на прикладах і унаочненні донести до 

студентів те, що вимагає навчальна про-

грама.

Розповідаючи про Петра Степановича, 

не можна не згадати те, що, мабуть, най-

більше відкриває нам його душу. Це любов 

до пісні, поезії та мандрівок.

Уже багато років Петро Степанович 

співає в ансамблі викладачів, видав влас-

ну збірку поезій і об’їздив зі студентами 

всі найцікавіші місця України. Залюблений 

у свій рідний край, він часто там буває з 

друзями і студентами.  Активний борець 

за справедливість, завжди там, де вимагає 

бути час. Учасник подій під час Помаран-

чевої революції, революції Гідності, в роки 

становлення незалежності, голова вибор-

чої дільниці. Всюди, де треба проявити 

свою громадянську позицію, Петро Степа-

нович Павлюк  – патріот, трибун і захис-

ник справедливості.

Петро Степанович тісно співпрацює з 

психологічною службою коледжу, зокрема 

з психологом Юлією Володимирівною Соль-

вар, яка є відповідальною, кваліфікованою 

і працьовитою.

Ця посада відновлена нещодавно, а рані-

ше у 1999 році психологом працював Руслан 

Романович Олексин. Викладачі та студен-

ти подружились з ним, він проводив цікаве 

анкетування, надавав психологічну допо-

могу тим, хто її потребував. Енергійний, 

розумний, щирий і комунікабельний Руслан 

Романович завоював авторитет у колек-

тиві. 

Павлюк Галина Миронівна,

 

завідувач відділення технології, 

автоматизації та економіки, 

викладач вищої категорії,

методист

Відділення технології, авто-

матизації та економіки очолює 

колишня випускниця нашого ко-

леджу, а нині всіма шанована 

заввідділенням, викладач-мето-

дист вищої категорії 

Павлюк 

(Сас) Галина Миронівна

Досконало володіючи сучасними 

активними методами навчан-

ня, вона впроваджує в навчальну 

практику інноваційні технології. 

Галина Миронівна надзвичайно 

організований адміністратор, 

сумлінний працівник, людина з 

беззаперечним авторитетом 

серед працівників і студентів 

коледжу. Про таких, як Гали-

на Миронівна Павлюк, кажуть: 

“Людина на своєму місці”. Тут, у 

нафтовому технікумі, зустріла  своє ща-

стя – молодого, енергійного чоловіка, і ось 

багато років ідуть по житті пліч-о-пліч. 

Особлива чесність, порядність, людяність 

і аналітичний розум виділяє цю жінку се-

ред інших.

Вона ніколи не стоїть довго перед вибо-

ром. Її дії завжди рішучі і правильні. Не-

абияка підтримка колег – вияв особливої 

любові і поваги до неї. Добра, щира, чуйна 

і справедлива, вимоглива до себе і до ін-

ших, користується авторитетом  серед