2

Рекомендовано до друку педагогічною радою ДВНЗ “Дрогобицький  

коледж нафти і газу”. Протокол №6  від 23.04.2015р

Рецензент: викладач вищої категорії Дрогобицького коледжу нафти і газу 

О.І.Підцерковна

ISBN 978-617-642-227-3

У книзі висвітлено історію коледжу від початку його заснування до 

сучасних днів. Особливу увагу автор приділяє тим, хто тут навчався і 

працював у різні періоди від 1945 до 2015 р.р., діяльності комісій, керівних 

підрозділів та технічних служб, а також тим, хто керував коледжем у різні 

періоди його становлення і подальшого функціонування.

Автор: викладач-методист світової літератури та культурології 

І.О.Галелюк(Комлєва)

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, викладач 

вищої категорії,заступник директора Дрогобицького коледжу нафти і газу

 В.Т. Болонний

Упорядник та відповідальна за дизайн:  викладач комп’ютерних дисциплін 

Дрогобицького коледжу нафти і газу О.Р. Шемеляк

Велика подяка за допомогу заступнику директора з виховної та 

гуманітарної освіти Дрогобицького коледжу нафти і газу П.С.Павлюку, 

викладачам О.М.Книжатку, Л.М.Яцишину, М.М.Безкоровайному.

УДК 377.1(477.83)(091)

ББК 74.563(4УКР-2Д)

Г15

ISBN 978-617-642-227-3