190

Педагогічний колектив навчального закла-

ду може пишатися своїми випускниками. 

Освічені, беручкі до роботи, молоді хлопці 

одружувались на місцевих дівчатах. Тепер їх 

сини пішли батьківськими шляхами, став-

ши нафтовиками.

Сотні випускників  Дрогобицького коледжу 

нафти та газу пов’язали свою долю і роботу 

з БУ “Укрбургаз”, працюючи у    8-тисячному 

колективі.

„Укрбургаз” – провідне підприємство з бу-

дівництва газових і нафтових свердловин 

в Україні та СНД. Воно є філією дочірньої 

компанії “Укргазвидобування” національної 

акціонерної компанії “Нафтогаз України”. 

Сьогодні “Укрбургаз” – багатопрофільне під-

приємство. Напрямки його діяльності:

будівництво всіх категорій свердло-

вин на нафту, газ, конденсат, воду. Підземні 

сховища газу;

- пошуково-розвідувальні 

роботи;

капітальний ремонт та облашту-

вання свердловин;

- проведення робіт з інтенсифікації 

припливу газу, нафти та газового конденса-

ту;

- тематичні 

дослідження;

будівництво шлейфів та газопрово-

дів-відводів;

- виготовлення та капітальний ре-

монт обладнання  та запчастин до нього;

- науково-пошукові, проектно-кон-

структорські роботи, що ведуться само-

стійно і спільно з науково-дослідними уста-

новами на договірних засадах:

будівництво та експлуатація про-

мислових, сільськогосподарських, житлових 

та культурно-побутових об’єктів.

За роки існування ( 1977-2000 рр.) підприєм-

ство “Укрбургаз” пробурило понад 7 млн. м 

проходки, в т. ч. 66% - експлуатаційне  бу-

ріння, 10% - розвідувальне, 24% - буріння 

свердловин на підземні сховища газу.

Бурові роботи виконувалися на 80 родови-

щах та розвідувальних площах, у т.ч. розбу-

рені найбільші родовища України:

Шебелинське, Хрестищенське, Єфремів-

ське, Мелиховське, Медведівське, Кегичівське, 

Яблунівське, Розпашнівське, Березівське, Ко-

телевське, Машівське, Опішнянське, Залу-

жанське, Грушівське, Юліївське, Куличихін-

ське, Локачівське та інші.

За цей час здано в експлуатацію понад 2700 

свердловин. Серед них - 48% - експлуатацій-

них, 49% - на підземні сховища газу, 3% - роз-

відувальних.

Структурними підрозділами “Укрбургазу” 

освоєно будівництво похило-спрямованих 

свердловин, буріння свердловин глибиною по-

над 5 тисяч метрів у складних гірничо-гео-

логічних та кліматичних умовах. Зокрема, в 

умовах багаторічної мерзлоти, температу-

ри повітря нижче 50 градусів – у Західному 

Сибіру, де за 10 років роботи вахтово-експе-

диційним методом пробурено понад 2 млн. м 

проходки, здано в експлуатацію 600 свердло-

вин.

Ряд провідних спеціалістів та інших пра-

цівників підприємства набували досвіду 

морського буріння у В’єтнамі.

      Буровики “Укрбургазу” мають значний 

досвід будівництва свердловин на підземні 

сховища газу. Вони успішно пробурили най-

потужніші в світі підземні сховища газу: 

Більче-Волицьке, Угерське, Дашавське, Бого-

родичанське, Опарське, Вергунське, Проле-

тарське, Кегичівське, Солохівське, Краснопо-

лівське.

 

Останнім часом створено підрозділи  

підприємства, що ведуть роботу з будів-

ництва свердловин в екваторії моря, газо-

проводів-відводів, капітального ремонту та 

обв’язки свердловин. За 6 років прокладено 

143 км газопроводу. 28 свердловин, які були в 

експлуатації,капітальні відремонтовано.