18

провідний фахівець 

Шугайло Оксана Ярос-

лавівна

 – дуже відповідальна, сумлінна 

працівниця.  

Забезпечуючи злагоджену роботу ди-

ректора коледжу та усіх підрозділів, сум-

лінно виконуючи свої службові обов’язки, 

уже впродовж 30-ти років працює у при-

ймальні Дарія Олексіївна Яц

ків. Народилася 

в мальовничому селі Йосиповичі, поблизу 

нафтопромислового містечка Дашава в 

1953 році. Після закінчення 9 класу Дашав-

ської середньої школи вирішила йти вчи-

тися і вибір свій зупинила на Дрогобиць-

кому нафтовому технікумі. Вступила на 

спеціальність “Переробка нафти і газу”. 

Вчилася легко і добре. Була активісткою 

та найбільше її захоплював спорт. Ввій-

шла до збірної команди з легкої атлетики 

і неодноразово захищала честь техніку-

му. Доводилося брати участь на першість 

технікуму за межами Дрогобича. Після за-

кінчення технікуму працювала певний час 

на дослідному заводі лаборантом. А в 1985 

році доля привела її вдруге в технікум. Да-

рії Олексіївні довірили відповідальну ділян-

ку роботи – діловод-секретар. Реєстрація 

вхідної та вихідної документації, прийоми 

дзвінків, факсів, відповіді на вхідні дзвінки, 

реєстрація документації і ще багато ін-

ших справ, що стосуються роботи секре-

таря. Завжди стримана, ввічлива, врівно-

важена, вона дорожить своєю роботою і 

гордиться тим, що тут працює.

Методичний кабінет

Господинею цього великого і 

дуже затишного кабінету сьо-

годні є красива, розумна, дуже 

добра і працьовита 

Оксана 

Степанівна Цапів

. Завжди 

усміхнена, особливо старанна 

в усьому, вона користується 

повагою і авторитетом серед 

колег. До неї можна йти з будь-

яким запитанням, за будь-

якою порадою. Складається 

інколи враження, що Оксана 

Степанівна знає про все на сві-

ті. Чудовий фахівець, добра 

і щира колега по праці, і про-

сто гарна жінка. У методичному кабінеті, 

яким завідує пані Оксана, ніколи не буває 

порожньо. Всім дасть пораду, всім допо-

може. Інколи навіть задаєшся питанням: 

“А коли вона все це робити встигає?” У її 

обов’язки входить уся методична робота 

в коледжі, атестація викладачів, відвіду-

вання занять, допомога у підготовці від-

критих занять, підготовка плану роботи 

педагогічних нарад і багато-багато ще різ-

ної роботи, що стосується навчально-ви-

ховного процесу у коледжі. Та вона  з усім 

справляється. У коледжі працює вже 32 

роки, а на посаді методиста – 18.

Започатковано роботу методкабінету 

було у 1976 році. Він став центром на-

вчальної, методичної роботи викладачів. 

Сюди йшли, щоб дізнатися про новини в 

освіті, про нові методи роботи, про пере-

довий досвід з інших начальних закладів.

Першим методистом було призначено 

Рябченко Олександру Яківну

 в 1966 році. 

Принципова і вимоглива Олександра Яків-