17

доцент кафедри транспорту і зберігання 

нафти і газу Івано-Франківського націо-

нального технічного університету нафти 

і газу.

Василь Тарасович – умілий організатор, 

вимогливий і принциповий керівник, чесна, 

порядна і хороша людина, яка добросовіс-

но та відповідально трудиться на благо 

загальної справи, сумлінно виконуючи всі 

обов’язки із забезпечення своєчасного ви-

конання всіх завдань, покладених на нього 

змістом і формою його посади.

Савчин Любов Ярославівна

,

провідний спеціаліст

навчальної частини

Висока, статна, красива і 

розумна, Любов Ярославівна 

Савчин – провідний спеціаліст 

навчальної частини, вдумливий, 

знаючий викладач спецдисци-

плін: бурове устаткування, осно-

ви екології, промислова екологія, 

чудовий наставник і просто пре-

красна колега. Випускниця нашо-

го технікуму, навчалась у групі 

70-М-1, активна студентка, спортсменка  

(займалася легкою атлетикою), прийшла 

працювати в технікум зовсім молодою. І 

ось уже багато років Любов Ярославівна 

віддає себе роботі. Її  знають і шанують 

усі, бо кабінет, у якому працює Любов 

Ярославівна, завжди відчинений. Тут скла-

дається розклад, тут вирішуються злобо-

денні проблеми навчального процесу, тут 

приходять на допомогу, сюди йдуть за під-

тримкою і порадою. Сюди йдуть просто 

за добрим словом.

Володарка усіх найкращих якостей люд-

ського характеру, Любов Ярославівна 

знається на всьому. Вона ніколи не буде 

байдужою до чужої проблеми, завжди допо-

може її вирішити. Таких людей, як Любов 

Ярославівна, люблять і цінують, бо вона 

сама добре знає ціну іншим. Завжди добре 

володіє ситуацією, стає першою на захист 

там, де бачить несправедливість. А ще 

Любов Ярославівна – “душа компанії” на 

корпоративах чи святкуваннях.

Гарне, влучне слово чи жарт із вуст цієї 

веселої жінки завжди є доречним. Особли-

вий співучий голос, гарна правильна дикція 

дозволяє бачити в Любові Ярославівні не 

просто жінку, а особливу жінку, чарівну і 

неповторну.  Працює Любов Ярославівна 

в навчальній частині з 

Петрів (Пакош) 

Оксаною Йосипівною

, яка 

у технікумі з травня 1986 

року. За час роботи на посаді 

секретаря-друкарки показа-

ла себе як знаючий працівник. 

Працьовита, чесна, з по-

чуттям відповідальності за 

доручену справу. Має глибоке 

почуття національної сві-

домості, розуміння такту 

і людяності. Користуєть-

ся авторитетом серед пра-

цівників та студентів. Як 

випускниця технікуму, до-

рожить його славою. Поряд з 

Оксаною Йосипівною працює