16

кого педагогічного університету. Шлях від 

асистента до професора пройшов гідно і 

творчо, написав понад 110 наукових пра-

ць,з них більше 20, що стосуються діяль-

ності коледжу. Володар 8 авторських сві-

доцтв на технічні винаходи. 

Мирон Михайлович за короткий тер-

мін зумів домогтися відкриття аж вось-

ми спеціальностей, ведеться підготовка 

дипломованих спеціалістів з  одинадця-

ти напрямів  і 16 спеціальностей, налаго-

див дружні і ділові стосунки з польським 

навчальним закладом Спілка ліцеїв №4 

м.Кросно (Польща), з яким 19 лютого 2015 

року підписано угоду про співпрацю, орга-

нізував встановлення  верстату-качалки, 

макету бурової вишки на подвір’ї коледжу, 

встановлення флагштоку, на якому зама-

йорів національний прапор, посприяв від-

криттю курсів польської мови, разом зі 

студентами був учасником посадки дерев 

на честь Героїв Небесної Сотні. Усіх справ, 

які робить цей енергійний, працьовитий і 

чудовий керівник, не перелічити. Завдяки 

Мирону Михайловичу життя в коледжі 

стало особливо цікавим і різноманітним, 

бо він прикладає великих зусиль, щоб ор-

ганізувати роботу всіх ланок і підрозділів 

так, щоб домогтися значних результатів 

у підготовці гідних спеціалістів для краї-

ни. Він подає приклад усьому колективу і 

прагне нових здобутків і звершень.

Болонний Василь Тарасович

,

заступник директора 

з навчальної роботи,

кандидат технічних наук, доцент,

викладач вищої категорі

Болонний Василь Тарасович кан-

дидат технічних наук, заступник 

директора з навчальної роботи, 

викладач спецдисциплін. Випус-

кник нашого коледжу. Навчався в 

Івано-Франківському державному 

технічному університеті нафти 

і газу за спеціальністю “Нафто-

промислове обладнання”. Після закінчення 

університету з липня 1996 року працював 

слюсарем технологічних установ Дрого-

бицького нафтопровідного управління 

ДАТ “Магістральні нафтопроводи “Друж-

ба”. З листопада 1996 року – машиніст 

насосних установок у цьому ж управлінні, 

а з травня 1997 року, після проходження 

курсів підвищення кваліфікації на кафе-

дрі транспорту і зберігання нафти і газу 

Івано-Франківського державного техніч-

ного університету нафти і газу, розпочав 

виробничу діяльність на інженерній посаді 

начальника зміни Дрогобицького нафто-

провідного   управління. З 2008 року Василь 

Тарасович працює на посаді заступника 

директора з навчальної частини нашого 

коледжу. Це людина високого інтелекту і 

сили духу. Завжди стриманий, з особливим 

підходом до вирішення будь-яких питань і 

проблем, Василь Тарасович гідно несе пер-

сональну відповідальність за якісне про-

вадження навчального процесу. Саме він є  

його гарантом. Як голова методичної ради, 

переймається високим рівнем навчаль-

но-методичного забезпечення викладання 

дисциплін, у першу чергу, фахових. Під ке-

рівництвом Василя Тарасовича злагодже-

но працює навчальна частина (диспетчер-

ська, якою керує Савчин Л.Я.), бібліотека 

(завідувач Зав’ялова Н.О.) та методкабі-

нет (методист Цапів О.С.).

Василь Тарасович постійно підвищує 

власну кваліфікацію як викладач, є авто-

ром двох навчальних посібників, 14-мето-

дичних розробок зі спецдисциплін, автор 

державного стандарту підготовки молод-

ших спеціалістів за спеціальністю “Пере-

робки нафти і газу” (2008р.)

Член-кореспондент Української нафто-

газової академії з 2010 року. З 2007 року –