156

синів.  З часом переїхала із сім’єю у Дрогобич, 

у місто, де пройшла її юність. Йшов 1981 

рік. Обійнявши посаду провідного фахівця 

навчальної частини, 

Любов Ярославівна 

Савчин

 віддалася цілком роботі. Розуміючи, 

що потрібно підвищувати свій професійний 

рівень, вона вступає до Івано-Франківсько-

го національного технічного університету 

нафти і газу на заочне відділення. Сьогодні 

Любов Ярославівна чудово справляється з 

усіма професійними обов’язками, крім того, 

викладає дисципліни – промислова екологія, 

бурове устаткування. Завжди зібрана, орга-

нізована, коректна, займається багатьма 

організаційними питаннями у коледжі, ро-

зумна і працьовита, завоювала авторитет 

у колективі.

 

Галину Миронівну Павлюк

 студенти і ко-

леги знають не тільки як заввідділенням, але 

і як викладача. По-перше, вона чудово, дуже 

доступно викладає спеціальні дисципліни в 

групах технологів, а по-друге, бере активну 

участь у роботі циклової комісії. На занят-

тях Галини Миронівни панує атмосфера 

праці, взаєморозуміння і доброзичливості. 

Вона спонукає студентів логічно мислити, 

аналізувати сказане і зроблене. Вся робота 

викладача спрямована на впровадження ін-

новаційних технологій навчання. 

У комісії “Економіка підприємства” 

Гали-

на Ярославівна Книжатко

 працює з 2005 

року. Отримавши посаду лаборанта, вона 

після закінчення агротехнічного інституту 

пішла вчитись у магістратуру Івано-Фран-

ківського національного технічного універ-

ситету нафти і газу. Галина Ярославівна 

докладає великих зусиль, щоб дисципліни, 

які вона викладає, добре засвоювалися сту-

дентами, постійно працює над собою. Твор-

ча та ініціативна особистість, щира, врів-

новажена, весела і товариська. Як молодий 

викладач подає великі надії на майбутнє.

 Зовсім молодою, двадцятирічною дівчи-

ною прийшла працювати у технікум 

Неля 

Олександрівна Зав’ялова

 на посаду біблі-

отекаря. Як згадує вона сама, бібліотека в 

той час була справжнім царством знань. 

Розміщувалась на другому поверсі головно-

го корпусу, займаючи велику частину сьо-

годнішніх кабінетів та коридору у правому 

крилі. Цілком віддалась роботі, організову-

вала літературні читання, була першою по-

радницею при виборі студентами художньої 

літератури. Дуже любила і любить свою ро-

боту. Згодом Нелі Олександрівні запропону-

вали посаду завідувача бібліотекою, де вона 

працює по сьогодні. Добра, щира, людяна, ко-