154

її чутливе і добре серце в постійній напрузі, 

адже багато що в житті інших залежить 

саме від неї. Особливо відповідальна, вимог-

лива до себе, Галина Іванівна проводить 

контроль за дотриманням правил інструк-

цій, положень з охорони праці для зменшен-

ня та запобігання травматизму в нашому 

навчальному закладі. А ще Галина Іванівна 

керівник групи 13-Ек-1, де панує злагодже-

ність і почуття відповідальності.

Людмила Романівна Мойшевич

 – викла-

дач спецдисциплін у комісії “Експлуатація 

нафтових і газових свердловин”. У коледжі 

працює зовсім недовго – четвертий рік, 

проте теж домоглася поваги від своїх сту-

дентів. Закінчила магістратуру. Постійно 

працює над тим, щоб заняття, які прово-

дить, були цікавими студентам. Розумна. 

Врівноважена, вміє добре контактувати зі 

студентською аудиторією. 

Леся Степанівна Піць

 – викладач англій-

ської мови, навчаючись у Дрогобицькому дер-

жавному педагогічному університеті здобу-

ла ще і спеціальність вчителя української 

мови та літератури. У коледжі працює вже 

10 років. За цей час проявила себе як ініціа-

тивний і творчий викладач. Прикладає ве-

ликі зусилля, щоб студенти засвоїли добре 

предмет, оскільки  постійно наголошує їм, 

наскільки важливо сьогодні володіти іно-

земними мовами. Леся Степанівна чудова 

колега по праці, добра і щира. Вона актив-

на в усіх справах, що започатковуються в 

комісії.

Беззаперечний авторитет у студентів 

і колег 

Марія Юріївна Шимко

 має вже ба-

гато років. Її знали колеги-викладачі ще зі 

студентської лави, бо вчилася в коледжі. 

Після закінчення Івано-Франківського ін-

ституту нафти і газу повернулася сюди 

вже в ролі викладача в 1993 році. Маючи ве-

ликий багаж знань, Марія Юріївна вміє пере-

дати все це своїм студентам. За час праці в