153

стійно в пошуку нових методів викладання. 

Заняття проводить цікаво, багато працює 

в кабінеті, створюючи комфортні умови для 

роботи студентів.

Уляна Михайлівна Мицак (Гедеон)

 – ви-

пускниця нашого коледжу. Після закінчення 

Івано-Франківського національного техніч-

ного інституту нафти і газу повернулася в 

рідні стіни коледжу, де працює вже 12 років. 

Молода і перспективна вона показала себе 

як умілий викладач. Дуже багато часу Уляна 

Михайлівна віддає спілкуванню зі студента-

ми.  Заняття її цікаві, насичені новою ме-

тодикою, захоплюють студентів. Багато 

працює у плані самовдосконалення, захоплю-

ється художньою літературою та поезією. 

Піта Любов Ярославівна 

– викладач еко-

номічних дисциплін. Працює в коледжі з 2011 

року, викладаючи “Основи економічної тео-

рії”, “Планування та організацію діяльності 

підприємства”, “Мікроекономіку та макрое-

кономіку”. За спеціальністю Любов Яросла-

вівна інженер-економіст, за покликанням – 

викладач, а за душевним станом – щира і 

добра людина. Завжди зібрана, спокійна, до 

всіх проблемних питань вміє підійти вива-

жено, тому і завоювала повагу і серед колег, і 

серед студентів.

Янів Наталія Павлівна 

народилася в Дро-

гобичі в сім’ї колишнього директора коледжу 

П.П.Яніва. Добре виховання в родині, освіта 

(Наталія Павлівна закінчила Івано-Франків-

ський національний технічний університет 

нафти і газу) дали, звичайно, добрі плоди. 

Вихована, стримана і особливо ввічлива На-

талія Павлівна зуміла за короткий термін 

роботи на посаді викладача економічних 

дисциплін завоювати авторитет і у колег 

по праці, і у студентів.

Марія Зиновіївна Грабовенська

 прийшла 

в коледж у 2009 році. Молода, енергійна відра-

зу взялася до праці з великим ентузіазмом. За 

плечима - Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу, магі-

стратура. У коледжі їй доручили викладати 

особливо важливі дисципліни – гідрогеологію 

та основи геології і геодезії. Крім того, Марія 

Зиновіївна відповідає за проведення навчаль-

ної геолого-знімальної практики.

Галина Іванівна Яців

 – працює у комісії 

“Експлуатація нафтогазопроводів та на-

фтогазосховищ”, хоча вона займає ще більш 

відповідальну посаду – інженер з охорони пра-

ці та техніки безпеки. У технікумі працює з 

2011 року, закінчила Івано-Франківський на-

ціональний технічний університет нафти 

і газу. Уся відповідальність за охорону праці 

працівників коледжу лежить на плечах цієї 

спокійної, врівноваженої зовні жінки. Проте