152

Іванна Павлівна Росді

 – викладач анг-

лійської мови. Аспірант. Іванна Павлівна 

багато праці віддає на вдосконалення сво-

єї професійної діяльності, постійно йде до 

студентів з новими формами і методами 

роботи, щоб зацікавити їх. Добра, спокій-

на, врівноважена, вона вміє перейматися 

проблемами студентів, і тому багато пра-

цює як керівник групи. Студенти люблять 

її заняття, бо вони цікаві, поважають Іван-

ну Павлівну за доброзичливість і людяність. 

Багато Іванна Павлівна віддає свого часу 

на проведення позаурочних занять з тими, 

хто не так швидко засвоює матеріал.

Марія Григорівна Баран

 – викладач ас-

трономії, фізики та БЖД. У коледжі працює 

всього п’ятий рік. Проте показала себе як 

чудовий педагог, вмілий наставник і хоро-

ша людина. Марія Григорівна у постійному 

творчому пошуку. Старається зацікавити 

студентів дисциплінами, які викладає, а 

тому дуже багато часу вона віддає на під-

готовку і проведення олімпіад, конференцій, 

під час яких активізує студентів до навчан-

ня, до пізнання нового.

Уляна Ігорівна Лаб’як

 – викладач англій-

ської мови, працює в коледжі перший рік, 

проте вже зараз можна робити висновок, 

що з молодого викладача буде чудовий спеці-

аліст і вихователь.

Марія Іванівна Болонна

 – викладач еко-

номічних дисциплін. У коледжі працює вже 

одинадцять років, закінчивши Івано-Фран-

ківський національний технічний інсти-

тут нафти і газу. Завжди скромна, врівно-

важена і особливо коректна у спілкуванні, 

Марія Іванівна вміє привернути увагу сту-

дентів до себе цими прекрасними якостями 

характеру. Заняття Марії Іванівни дуже 

цікаві. З особливим вмінням вона викладає 

те, чого хоче навчити інших. Багато пра-

цює над методичною літературою, тому 

заняття у неї виходять цікаві і змістовні. 

Студенти люблять викладача, тягнуться 

до неї, чекають новинок з економічних пи-

тань. Чудовий організатор дозвілля сту-

дентів, порадник і наставник. Ось такою 

бачать студенти Марію Іванівну.

Андибур Софія Костянтинівна

 – ви-

кладач економічних дисциплін. За 20 років 

роботи в коледжі показала себе як чудовий 

викладач, людяна і добра людина, хороший 

наставник. Софія Костянтинівна активно 

співпрацює з колегами, добре розуміє студен-

тів і прикладає неабияких зусиль, щоб доне-

сти до них знання і духовні цінності. По-