15

ський політехнічний інститут”, Укра-

їнському державному хіміко-технологіч-

ному університеті м. Дніпропетровська, 

що дозволяє випускникам нашого коледжу 

бути зарахованими у вищеназвані на-

вчальні заклади за узгодженими навчаль-

ними планами на скорочений термін нав-

чання.

На підставі угод у коледжі діють філіа-

ли факультетів довузівської підготовки 

від Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, 

Національного технічного університету 

України “Київський політехнічний інсти-

тут”, Українського державного хіміко-

технологічного університету м. Дніпро-

петровська.

У 2000 році в Дрогобицькому нафтово-

му коледжі відкрито заочне відділення 

навчально-консультативного пункту 

Івано-Франківського національного тех-

нічного університету нафти і газу з усіх 

спеціа-льностей.

Дрогобицький коледж нафти і газу про-

водить професійну діяльність на рівні ква-

ліфікаційних вимог професійно-технічного 

навчання та підтвердження кваліфікації 

згідно з ліцензією серії АД № 073185, вида-

ною 08.01.2013р.

Студенти Дрогобицького коледжу на-

фти і газу мають можливість набувати 

досвіду громадського життя у профспіл-

ковій організації та студентському само-

врядуванні.

Баб’як Мирон Михайлович

,

в. о. директора,

кандидат технічних наук, 

доцент

ВОНИ СТОЯТЬ БІЛЯ КЕРМА

З 2013 року директором ко-

леджу призначено Мирона 

Михайловича Баб’яка. Канди-

дат технічних наук, доцент, 

менеджер в освіті. На даний 

час, займаючи посаду профе-

сора, викладача ДДПУ, поєд-

нує викладацьку діяльність з 

відповідальною роботою в.о.

директора. Людина високого 

творчого злету,великого розу-

му і великих задумів, надзвичайно працьо-

вита і високоосвічена, людяна і особливо 

порядна – ось таким ми побачили свого 

керівника. З перших днів своєї праці в ко-

леджі Мирон Михайлович зумів організува-

ти роботу на результат. За короткий час 

своєї діяльності він зумів пізнати колек-

тив, провести чітку паралель між колек-

тивом студентів, викладачів і підрозділів. 

Увійти їм у довір’я. Ми добре розуміємо, що 

саме студент нам дасть справедливу оцін-

ку, і студенти це зробили. У колективі па-

нує бажання працювати, справедливість і 

доброзичливість. Під девізом “Все заради 

студента” працює весь колектив. 

За плечима Мирона Михайловича плідна 

і творча праця. 46 років загального ста-

жу. Закінчивши в 1977 році Львівський 

політехнічний інститут за спеціальніс-

тю “Переробка нафти і газу”, протягом 

чотирьох років працював інженером, мо-

лодшим науковим співробітником НДЛ-12 

“Львівська політехніка”. У 1982 році захи-

стив кандидатську дисертацію на вчене 

звання – кандидат технічних наук по пере-

робці нафти і газу. З жовтня 1984 року пе-

реходить на посаду асистента Дрогобиць-