145

доступністю викладання матеріалу, вмілим 

використанням мультимедійних презентацій, 

відеороликів, анімацій тощо. Викладач володіє 

і успішно використовує в практичній діяльно-

сті сучасні педагогічні технології. Користу-

ється авторитетом у викладацького та сту-

дентського колективу, є тактовною і щирою у 

спілкуванні. 

У 1966 році у комісію хіміко-технологічних 

дисциплін на посаду спецдисциплін прийшла 

працювати 

Оксана Вікторівна Кавка

24-літня, молода, енергійна Оксана Вікто-

рівна була дуже відповідальною. З великим 

хистом педагога вміла подати матеріал, 

проводила досліди, залучала до праці сту-

дентів. Була знаючим викладачем, любила 

природу, життя, проте передчасно пішла з 

нього, залишивши про себе добру пам’ять.

Ганна Василівна Набитович 

працює в ко-

леджі з 1976 року. Зарекомендувала себе з по-

зитивного боку, як вимогливий і принциповий 

педагог. Викладає дисципліну –«Промислова 

екологія”. Працює в постійних педагогічних 

пошуках з метою застосування різних видів 

навчальних занять, підвищення якості знань 

студентів. Надзвичайно комунікабельна і 

щира у стосунках з колегами. Працьовита, 

відповідальна, вміє розрадити і порадити.

Лєна Романівна Богак

 викладає дисциплі-

ни “Хімія” та “Органічна хімія”.

Працює в коледжі з 1997 року. За час роботи 

показала себе з позитивного боку, як добрий 

спеціаліст, вимогливий викладач. Постійно 

удосконалює свій фаховий рівень, шукає і вико-

ристовує нові форми та методи викладання.

У ставленні до студентів тактовна, ви-

моглива, готова завжди прийти на допомогу. 

Дисциплінована, працьовита, доброзичлива, 

творча, відповідальна, користується повагою 

серед студентів та викладачів.

Галина Іванівна Ярема

 викладає дисци-

пліну “Біологія”. Працює в коледжі з 2008 

року, до своїх посадових обов'язків ставиться 

відповідально. На заняттях Галини Іванів-

ни панує доброзичлива робоча атмосфера, 

студенти активні, відчувається добрий зво-

ротній зв'язок. 

Постійно займається самовдосконаленням. 

Підтримує зв'язки з викладачами біологічного 

факультету Дрогобицького педагогічного уні-

верситету, активна учасниця обласного ме-

тодичного об'єднання.

У студентів цінує доброзичливість та чес-

ність. Часто організовує екскурсії, під час яких 

вивчає природу та історію рідного краю.