144

Галина Олександрівна Кулик

 – викладач 

хімії. У колективі вона одна з перших. Пра-

цює з 1960 року на посаді викладача, а до 

цього прекрасний, здібний лаборант. Глибоко 

знаючий фахівець, чудовий викладач, добрий 

і щирий наставник. Галина Олександрівна – 

організатор багатьох цікавих справ у комі-

сії. Як нікому іншому, саме їй вдається цікаво 

проводити конференції, відкриті заняття, 

практичні і лабораторні роботи. Завж-

ди і в усьому особливо відповідальна Галина 

Олександрівна. Ось уже багато років кори-

стується особливим авторитетом серед 

колег-викладачів, лаборантів і студентів. 

Галина Олександрівна з відповідальністю 

ставиться до підготовки наших студентів 

для продовження навчання в Дніпропетров-

ському та Київському ВУЗах. Йдуть до неї 

вдячні випускники зі щирою подякою за все, 

чого вона їх вчить. У найпотаємніших ку-

точках щирої душі Галини Олександрівни за-

хований великий потяг до прекрасного . Вона 

чудово грає на фортепіано. У звуках мелодії 

виливаються її думки і згадки про минуле, су-

часне і майбутнє.

Галина Дмитрівна Низова

  працює в ко-

леджі з  1979 року на посаді викладача хі-

міко-технологічних дисциплін  з 1996 року. 

У минулому  студентка нашого коледжу, 

Галина Дмитрівна знаходить оптимальні 

форми вдосконалення планування і підготов-

ки занять. Розробила навчальні програми, 

методичний комплекс з дисциплін, які ви-

кладає. Організовуючи навчальний процес, 

Галина Дмитрівна звертає велику увагу на 

особистість студента, застосовує рівно-

правні стосунки “викладач-студент”. На 

заняттях панує взаємодопомога та дружня 

атмосфера. Велику увагу приділяється ініці-

ативності, самостійній роботі і самоаналі-

зу студентів під час навчання. Добра, щира, 

надзвичайно людяна – такою є наша Галина 

Дмитрівна Низова.

Віра Ігорівна Бугір

 викладає дисципліни: 

“Фізична і колоїдна хімія”, “Хімія”.

Працює в коледжі з 1993 року, на посаді ви-

кладача хімії  з 1997 року, до своїх обов'язків 

ставиться відповідально.

За час роботи зробила суттєвий вклад для 

методичного забезпечення дисципліни, роз-

робила навчальну програму, комплекс лекцій, 

методичні вказівки і завдання до проведення 

практичних занять, інструктивно-методич-

ні матеріали для проведення лабораторних 

занять, завдання для поточного і підсумко-

вого контролю знань, навчально-методичні 

вказівки із самостійної підготовки вивчення 

окремих тем з фізичної хімії. Заняття Віри 

Ігорівни відрізняються чіткістю планування,