143

вірою в студентів. Її здобутки – це хороші 

знання тих, кого навчає. Марія Богданівна 

розуміє злободенні проблеми сучасності і тому 

завжди хоче донести до студентів важливість 

предмета, який викладає. Бажає успіху, бо не 

звикла бути позаду, заряджається оптиміз-

мом, витримкою, бо сили їй дає молитва. Її 

цілеспрямованість, талант, професіоналізм 

допомагають вершити добрі діла і бути при-

кладом для наслідування.

Завжди жвава, швидка і безкомпромісна 

Ольга Євгенівна Кокоєйко

 ось уже котрий 

рік працює в комісії “Розвідування нафтових 

та газових родовищ”. Дисципліни, котрі вона 

викладає, нелегкі, але  дуже вагомі в професії 

майбутніх геологів. Тому вона викладається, 

як кажуть жартівливо, “на всі 100”. Дійсно, 

Ольга Євгенівна добре володіє своїм предме-

том, методикою викладання. Її пари цікаві, 

насичені різноманітними формами роботи. 

Тому в Ольги Євгенівни завжди високий по-

казник якості знань студентів, її люблять 

студенти за те, що вона ніколи не кривить 

душею. Чесна і справедлива сама, тому вима-

гає цього і від інших.

Лілія Богданівна Рубаха

 – викладач спец-

дисциплін у геологів, голова комісії “Розвіду-

вання нафтових і газових родовищ”, секретар 

педради, ділова, активна і життєрадісна. 

Передавити свій досвід колегам, допомагати 

в усьому, бути завжди поруч з ними – основна 

місія Лілії Богданівни. А ще вона знає, що її 

чекають студенти, котрі хочуть почути з 

її вуст цікаву лекцію, мудру пораду і напутнє 

слово. І платять їй за це своєю любов’ю.

Викладач-методист, інженер-хімік-тех-

нолог за фахом, голова комісії спецдисци-

плін спеціальності “Переробка нафти і 

газу” 

Людмила Олександрівна Сова

, ви-

кладає дисципліни “Процеси і апарати 

нафто-газопереробки”, “Технологія підго-

товки нафти і газу”. Жвава, рішуча, іні-

ціативна, вимоглива до себе та інших – 

такою знають Людмилу Олександрівну 

викладачі та студенти. За роки роботи 

в технікумі завоювала авторитет серед 

студентів і колег. Здобула звання виклада-

ча – методиста, є головою комісії. 

Була ініціатором розробки міждисци-

плінарних зв’язків у процесі викладання 

дисциплін, які були апробовані при ви-

кладанні дисциплін та проведенні  від-

критих занять і показали доцільність 

використання, так як дали можливість 

застосувати проблемне навчання, ак-

тивізувати розумову і пізнавальну ді-

яльність студентів, підвищити рівень 

професійних знань майбутніх спеціаліс-

тів, широко використати інноваційні 

технології навчання. А ще душа Людми-

ли Олександрівни повниться добротою, 

щедрістю і вмінням розуміти інших.