14

без відриву від виробництва зі спеціаль-

ностей “Експлуатація нафтових і газових 

свердловин” та “Технологія нафти і газу”. 

У 1957 році до Дрогобицького нафтового 

технікуму був приєднаний Львівський на-

фтопромисловий технікум.

У 1958 році було відкрито заочне відділен-

ня, на якому велася підготовка спеціаліс-

тів зі спеціальностей “Буріння нафтових і 

газових свердловин”, “Обладнання нафто-

вих і газових промислів” та “Хімічна тех-

нологія нафти й газу”.

У 1959 році був відкритий Долинський 

філіал вечірнього відділення, на якому про-

водилась підготовка спеціалістів зі спеці-

альностей: “Експлуатація нафтових і га-

зових свердловин”, “Обладнання нафтових 

і газових промислів” та “Планування на 

підприємствах нафтової та газової про-

мисловості”.

У зв’язку зі зменшенням  кількості 

вступників на вечірнє відділення з числа 

працівників нафтовидобувних та бурових 

підприємств,  у 1973 році був закритий Бо-

риславський філіал, а в 1975 році і Долин-

ський.

Указом Президії Верховної Ради від 

30.08.1991р. “Про передачу підприємств,  

установ та організацій союзного підпоряд-

кування, розміщених на території Укра-

їни, у власність держави” Дрогобицький 

нафтовий технікум  01.11.1991 р. було пе-

редано в підпорядкування Мінвузу України, 

а з 1992 р. – Міністерству освіти і науки 

України.

У 1997 році Дрогобицький нафтовий 

технікум отримав ліцензію на право під-

готовки фахівців на рівні кваліфікаційних 

вимог до молодшого спеціаліста зі спеці-

альностей: “Економіка підприємства” та 

“Експлуатація газонафтопроводів і газо-

нафтосховищ”.

Наказом Міністерства освіти і нау-

ки, молоді та спорту України  №870 від 

2.08.2012 р. Дрогобицький нафтовий тех-

нікум перейменовано у Державний вищий 

навчальний заклад “Дрогобицький коледж 

нафти і газу”.

На даний час у коледжі проводиться під-

готовка фахівців практично з усіх спеці-

альностей для нафтогазовидобувної та 

нафтопереробної промисловості. Увесь на-

вчально-виховний процес у коледжі здійсню-

ється викладачами чотирнадцяти цикло-

вих комісій, вісім із яких – випускні, а шість 

з гуманітарних, соціально-економічних та 

професійно-орієнтованих дисциплін.

Враховуючи значний досвід роботи, хо-

рошу професійну майстерність, Мініс-

терство освіти і науки, молоді та спор-

ту України доручило колективу коледжу 

розробку Державного стандарту з трьох 

спеціальностей: “Експлуатація нафтових 

і газових свердловин”, “Переробка нафти 

і газу” та “Обслуговування і ремонт об-

ладнання нафтових і газових промислів”.  

Структурними підрозділами коледжу є 

три денні відділення та відділення дову-

зівської і післядипломної освіти, підрозді-

ли, що забезпечують навчально-виховний 

процес, адміністративні та господарські, 

які відповідають вимогам соціально-по-

бутових потреб студентів та працівни-

ків. Коледж зі структурними підрозділами 

функціонує як єдиний навчально-виховний 

комплекс. 

За період існування коледж підготував 

більше 20 тисяч фахівців різних спеці-

альностей для нафтогазовидобувної та 

переробної промисловості, які сумлінною 

працею підтвердили хорошу якість підго-

товки спеціалістів.

Гордістю Дрогобицького коледжу є випус-

кники, які протягом багатьох десятиріч 

займали провідні позиції в нафтогазово-

му комплексі України: 

Вовків Б. М., Май-

дан Є. П., Хомин Я. М., Малярчук Б. М., 

Демченко П. М., Навроцький Б. І., Коцку-

лич Я. С., Яремійчук Р. С., Кондрат Р. М., 

Яворський М. М., Матієшин І. С., Шим-

ко Р. Я., Сало Я. С., Буняк Л. К., Ільниць-

кий Я. І., Ковалко М. П., Альошин Д. О., 

Сушко Г. М., Бабій Б. А., Петриняк В. А., 

Рибчич І. И., Атаманчук І. С., Гаген Ю.,  

Федьків М. І.,  Романишин Л. І., Рошак Й.І., 

Кабишев Б. П., Федишин В.О., Луців Я.К., 

Топільницький П.І., Ключник Г.Л., Бі-

лик М. Й., Хащівський І. П.,  Ждек А. Я., 

Морозек К. Р., Матолич Р. М., Іваниць-

кий О. Є., Бугай Б. І., Ільницький М. М. 

та 

багато-багато інших.

Коледж є учасником навчально-науко-

во-виробничого комплексу “Нафта Укра-

їни” при Івано-Франківському національ-

ному технічному університеті нафти і 

газу, національному університеті “Київ-