13

Дрогобицький нафтовий технікум(сьо-

годні – Вищий навчальний заклад “Дрого-

бицький коледж нафти і газу”, скорочена 

назва ДКНГ – вищий навчальний заклад 

освіти 1-2 рівня акредитації, створений 

згідно наказом Народного Комісара нафто-

вої промисловості № 58 від 20.01.1945 року 

для підготовки фахівців зі спеціальностей 

“Буріння нафтових і газових свердловин”, 

“Технологія нафти і газу”, “Промислове 

та цивільне будівництво” з планом при-

йому 240 осіб. У 1946 році були побудовані 

гуртожитки по вул. Шашкевича та Бо-

риславській. Було виділено житлове при-

міщення для викладачів і учнів технікуму 

по вул. Б.Хмельницького (потім 7 Вересня, 

тепер 22 Січня).

Перший випуск спеціалістів відбувся у 

1948 році. У цьому ж році в підвальному 

приміщенні було побудовано дерев’яну куз-

ню на 6 робочих місць.

У перші роки заснування технікуму учні 

проходили навчальну і виробничу прак-

тику в Бориславському нафтовому регі-

оні. Але стан нафтовидобутку тут був 

незадовільним,тому для ознайомлення з 

передовою технікою і технологією того 

часу, починаючи з 1947 року, учні відправ-

лялись на практику на нафтопромисли і 

в контори буріння Азербайджану, а з 1948 

року – Грозного, ознайомлююча практика 

проводилась у районах Борислава, Східни-

ці, Ріпного.

У 1953 році технікуму було передано при-

міщення по вул. Міцкевича, 16, загальною 

площею 950 м.кв., а в 1959 році почалося 

будівництво навчального і навчально-ви-

робничого корпусів, у яких технікум розмі-

щувався з 1964 року по сьогоднішній день 

(колишня вул. Радянська, а нині М.Грушев-

ського, 57) У 1950 – 1960 р.р. навчальний 

заклад був розміщений у двох корпусах. Не 

можна не згадати про ті важкі умови, у 

яких доводилося працювати. Не вистачало 

приладів, унаочнення, пристосувань. Керу-

вав навчальним закладом у цей час Б.В.По-

пов. Вимогливий до себе і до інших, він зумів 

організувати роботу так,що все почалось 

поволі налагоджуватися. У пам’яті випус-

кників залишилися найкращі спогади про 

чудовий колектив викладачів, котрі пра-

цювали в ці роки.  Вони давали студентам 

міцні знання з математики, електротех-

ніки, теоретичної механіки,буріння,у-

країнської мови та літератури. Це висо-

коінтелігентні люди,з великим багажем 

знань,які хотіли передати їх молодому 

поколінню. Навчальні дисципліни чита-

ли Тілеман Й. Ш. (в.о.директора – 1955–

1957р.р.), Костомаха  І.С., Клапатюк І.С., 

Пугач А.Л., Петренко О.Ф.(з 1948 р.), 

Гуль О.П. (з 1953р.), Ярош М.І., Пого-

дін Л.В., Цвітковський П.Н., Мільчо О.М., 

Мільчо О.М., Мачулін В.П., Пєчнікова А.Ф. 

Наполеглива творча праця і палке бажан-

ня віддати всього себе на алтар науки ви-

різняли цих людей. 

Зі спогадів колишніх студентів вимальо-

вуються особистості неординарні, вагомі 

і не схожі один на одного. Єднала їх лише 

одержимість до праці і любов до людей.

Враховуючи збільшення потреб у спеці-

алістах для нафтових підприємств При-

карпаття, у 1953 році було відкрито ве-

чірнє  відділення з філіалом у м.Бориславі, 

на якому велася підготовка спеціалістів 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА