115

Кузьмин Ірина Євгенівна

Освіта: 

Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет.

Спеціальність: 

математика, 

інформатика.

Викладає: вища 

математика; 

обчислювальна техніка та програмування.

Роман Любомир Петрович

Освіта: Дрогобицький 

нафтовий технікум.

Львівський університет 

бізнесу і права.

Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет.

Спеціальність: системні 

науки та кібернетика, 

інформатика.

Викладає: практика.

КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

У сучасному світі, який увійшов у третє 

тисячоліття, розвиток України визнача-

ється в загальному контексті європейської 

інтеграції. Одним із пріоритетних напрям-

ків якісних змін у вищій освіті є духовна зорі-

єнтованість. Адже духовне багатство та 

матеріальний добробут українського народу 

значною мірою залежить від рівня світогляд-

ної культури і громадянської позиції кожного 

члена суспільства. Комісія суспільних дисци-

плін покликана служити благородній спра-

ві – формуванню сучасного світогляду моло-

дої людини  – представника нової України

Викладачі комісії приділяють особливу 

увагу самостійній роботі студентів, яка 

активізує пізнавальну діяльність. Тут ве-

деться активна позакласна і гурткова ро-

бота. Члени комісії беруть активну участь 

у роботі обласного методичного об’єднання. 

Студенти беруть участь в обласних олім-

піадах, конференціях. Зусиллями викладачів 

готуються науково-практичні конференції, 

екскурсії в краєзнавчий музей м. Дрогобича, 

музей Біласа тощо. Силами студентів під 

керівництвом викладача Зубрицької Окса-

ни Василівни переоформлено кабінет істо-

рії, де зібрано старовинні речі побуту укра-

їнців. Оксана Василівна постійно залучає 

студентів до пошукової роботи, зокрема до 

написання творчих рефератів “Історія мого 

родоводу”. Викладачі  

Михайлишин І.С., Ку-

зик П.В., Хомич В.І., Грицина О.М.

 разом зі 

студентами займаються краєзнавчою ро-

ботою. Варто згадати тих, що працювали 

раніше в комісії. Це – 

Андрейчук Н.Ф.

 (1945-

1950 рр.), 

Русавський Б.Г.

 (1950-1954 рр.), 

Ру-

савська О.Ф.

 (1954-1956 рр. 1961-1983  рр), 

Суховірський І.П.

 (1956-1974 рр.), 

Гам-

зе С.М.

 (1963-1978 рр.), 

Волянська Р.Ф. 

(1968-

1988 рр.), 

Подоляк М.М.

 (1975-2010 рр.), 

Настьошин С.Д. 

  (1978-1992 рр.), 

Петреч-

ко О.М.

 (1993 – 1995 рр.), 

Губерський В.В. 

(1986-1991 рр.). Усі вони були справжніми 

професіоналами своєї  справи, вкладали свої 

вміння, знання і душі в працю, залишаючи 

добру згадку про себе в серцях тих, кого на-

вчали.

У 1978 році у комісію історико-філологіч-

них дисциплін прийшов працювати знаючий 

Євген Дмитрович Настьошин

. Заняття, 

які проводив викладач, були дуже цікавими. 

Він привертав увагу своєю зовнішністю, 

 

вмінням висловлюватися. Був добрим,щи-

рим, любив розповідати цікаві історії сту-

дентам, за що вони шанували викладача, і 

коли з ним сталася біда (важко захворів), всі 

сумували з цього приводу. Вічна пам’ять Єв-

генові Дмитровичу.

Головами комісії в різні роки працювали: 

Подоляк М.М., Кузик П.В.