112

КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

 Комісія загальнотехнічних та комп’ю-

терних дисциплін – одна з найбільших. Вона 

нараховує 13 осіб. Комісію очолює молода, 

енергійна і віддана роботі 

Надія Тадеївна Ба-

ранчук

. Члени комісії – 

Олександр Мечисла-

вович Книжатко, Ігор Несторович Гонча-

ківський

 – це викладачі з великим досвідом 

роботи. Вони передають цей досвід своїм 

молодшим колегам. Усі члени комісії бага-

то працюють у плані допомоги студентам 

у підготовці самостійної роботи. 

Оксана 

Степанівна Цапів, Ірина Іванівна Тиха, Бог-

дана Іванівна Андибур, Леся Степанівна До-

рожівська, Оксана Романівна Шемеляк

 при-

діляють велику увагу знанням студентів з 

комп’ютерної справи, проводять відкриті 

заняття.

Упродовж певного часу головою комісії пра-

цювала 

Тиха Ірина Іванівна

.

Креслення та інженерну графіку багато 

років у технікумі викладали Мундяк Є.І.,  

Старик В.М., Бережанський М.А., Строць-

кий М.І., Німилович І.В.

 Ігор Вікторович Німилович 

розпочав свою 

трудову діяльність у нашому навчальному 

закладі у 1980 році. Був дуже відповідаль-

ним і принциповим, горів великим бажанням 

навчити студентів того, що вмів сам. Був 

вимогливим не тільки до студентів, але і до 

себе. Цю надзвичайну вимогливість студен-

ти оцінювали тільки після закінчення тех-

нікуму, починаючи свою трудову діяльність 

чи навчання у ВНЗ. Пам’ять про Ігоря Ві-

кторовича буде довго зберігатися серед тих, 

хто його знав.

Ігор Несторович Гончаківський

 прийшов 

працювати у технікум у 1995 році на посаду 

заступника директора з господарської ча-

стини, а згодом почав викладати дисциплі-

ну “Технічна механіка”. Знаючий, хороший 

спеціаліст, принциповий, багато працює над 

удосконаленням своєї фахової майстерності. 

Користується авторитетом серед студен-

тів та викладачів. 

Книжатко Олександр Мечиславович

 викла-

дає інженерну графіку, технічну механіку та 

креслення. Працювати у коледж прийшов у 

1971 році. Професіонал, майстер на всі руки, 

знаючий викладач. За підрахунками Олек-

сандра Мечиславовича, він підготував за час 

своєї роботи у технікумі 8 тисяч випускни-

ків. Це плідна праця, і викладач пишається 

цим. Завжди зібраний, активний, постійно 

домагається високих результатів. Користу-

ється авторитетом серед колег та студен-

тів, а керівництво коледжу цінує його як ро-

зумного та творчого спеціаліста.