111

Рубаха Ліля Богданівна – 

голова комісії

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Львівський 

державний універси-

тет ім. І.Франка.

Спеціальність: 

інженер-геолог.

Працює з 2001р.

Викладає: мінералогія 

з елементами криста-

лографії; петрографія; 

пошуки НГР; геологія і геохімія нафти 

і газу.

Яцишин Лев Миколайович

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Дрогобицький 

нафтовий технікум, 

Львівський політехніч-

ний інститут.

Спеціальність: 

гірничий інженер-

геолог.

Працює з 1966 р.

Викладає: нафто-

промислова геологія; 

основи геології і геодезії.

У 2009 році отримав звання “Почесний 

розвідник надр України”.

Паращак Леся Федорівна

Спеціаліст І категорії.

Освіта: Львівський 

державний універси-

тет ім. І.Франка.

Спеціальність: 

інженер-геолог.

Працює з 1988 р. 

Викладає: загальна 

геологія; історична 

геологія з основами 

палеонтології; нафтогазоносні 

провінції світу.

Грабовенська Марія Зіновіївна

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: магістр геології.  Працює з 2009 р.

Викладає: гідрогеологія; основи геології і геодезії; навчальна геолого-знімальна прак-тика.

Кокоєйко Ольга Євгенівна

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Львівський 

державний універси-

тет ім. І.Франка

Спеціальність: інже-

нер-геолог.

Працює  з 1995 р. 

Викладає: геофізика; 

структурна геологія; 

географія світу.

 Лехкар Олена Сергіївна

Спеціаліст ІІ категорії.

Освіта: Дрогобицький 

нафтовий технікум, 

Івано-Франківський 

національний тех-

нічний університет 

нафти і газу, Терно-

пільський державний 

економічний універси-

тет, аспі-рант.

Спеціальність: магістр геології; інже-

нер- геодезист; магістр економіки підпри-

ємств.

Працює з 2006 р.

Викладає: основи геодезії і топографії; 

регіональна геологія і корисні копалини; 

основи геології і геодезії.

Вороблевська Наталія Зіновіївна

Спеціаліст ІІ категорії.

Освіта: Івано-Фран-

ківський національ-

ний технічний універ-

ситет нафти і газу.

Спеціальність: ма-

гістр геології.

Працює з 2007 р.

Викладає: загальна і 

нафтопромислова гео-

логія; інженерно-гео-

логічна графіка; геоморфологія та геологія 

четвертинних відкладів; комп’ютерна 

обробка геологічної інформації.